ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 ประสิทธิภาพของตัวประมาณในสมการถดถอยพหุคูณ กรณีความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวน ไม่คงที่และมีอัตตสหสัมพันธ์ / วิโรจน์ มงคลเทพ / 2545 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
สมการ
การเปรียบเทียบพหุ (สถิติ)
962 ประสิทธิภาพของสื่อในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ / ประภาวลัย คชศิลา / 2545 /Full Text
Subject
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
นักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
สื่อมวลชน
963 ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตถั่วเหลืองในเขตน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย / จุฑารัตน์ พุ่มม่วง / 2545 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การผลิต
964 ประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร / แสงจันทร์ พิทักษ์กำพล / 2545 /Full Text
Subject
กรมสรรพากร
ภาษี
965 ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ค้าปลีกในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อขนมปังกรอบจากบริษัทไหลเซ่งฮวด เอทีซี จำกัด / ฐิติ ศรีไศลไพศาล / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทไหลเซ่งฮวด เอทีซี
การขายปลีก -- เชียงใหม่
ขนมปัง
966 ปัจจัยความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของงานประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ : กรณีศึกษาบริษัทฮานาไมโครอิเล็คทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน / สรัญญา ปฐมรังษิยังกุล / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทฮานาไมโครอิเล็คทรอนิคส์
ไอเอสโอ 14001
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน
อิเล็กทรอนิกส์
967 ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของมูลนิธิโครงการหลวง / โสภิตา เฟื่องทอง / 2545 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง
การจูงใจในการทำงาน
พนักงาน
968 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของผู้รับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภาณุวัฒน์ เครือจักร / 2545 /Full Text
Subject
การตลาด
คอนกรีต -- การตลาด
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
969 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของผู้บริโภคในเขต เทศบาลนครเชียงใหม่ / วรัญญา เลี้ยงลักษณ์เลิศ / 2545 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาล -- การบริการ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
970 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคเบียร์ของชายไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / ณัฐสิทธิ์ อนันตกรณีวัฒน์ / 2545 /Full Text
Subject
เบียร์ -- การตลาด -- เชียงราย
ผู้บริโภค -- เชียงราย
971 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้ใช้บริการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีต่อการเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัด : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สโรชา นพคุณ / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
น้ำเสีย -- การบำบัด
ค่าธรรมเนียม
972 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของผู้ใหญ่วัยกลางคน / ดรุณี ดลรัตนภัทร / 2545 /Full Text
Subject
โภชนาการ
น้ำหนัก -- การควบคุม
วัยกลางคน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Weights and measures
973 ปัจจัยที่กำหนดการเข้าร่วมตลาดแรงงานในธุรกิจภัตตาคาร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชูจิตร์ นาถประทาน / 2545 /Full Text
Subject
แรงงาน -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
974 ปัจจัยที่กำหนดการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 / สุรัตน์ รุ่งอารี / 2545 /Full Text
Subject
ประกันภัย -- เชียงใหม่
ผู้ประสบภัยจากรถ -- เชียงใหม่
ประกันรถยนต์ -- เชียงใหม่
975 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคเหนือของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ / ขวัญเรือน สมหาญ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่
976 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน / ทิพศมัย จันทรมานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
977 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาบ้าของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / บุญธรรม บุญหมื่น / 2545 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ยากระตุ้นประสาท
เยาวชน
เด็ก
978 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของพยาบาล บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / วิภาวดี กองศรี / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
พยาบาล -- เชียงใหม่
โรคกระดูกพรุน
979 ปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ / สุพรรณา หัศภาค / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
980 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นิธิมา ทักษอุดม / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความเครียด
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70