ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / อนันต์ อิกำเหนิด / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ผลิตภัณฑ์
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
942 บทบาทที่คาดหวังของสมาชิกสตรีขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร วงษ์วัฒนะ / 2545 /Full Text
Subject
การพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
สตรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
943 บทบาทบิดามารดาในการส่งเสริมสุขภาพกับภาวะสุขภาพของเด็กทารกในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นพวรรณ องค์ไชย / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
บิดามารดา
ทารก
สถานเลี้ยงเด็ก -- เชียงใหม่
944 บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาทีมงานของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ปราณี เอื้อวิริยานุกุล / ปราณี เอื้อวิริยานุกูล / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
นักบริหาร
945 บทบาทพระสงฆ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ : กรณีศึกษาการจัดการป่าต้นน้ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา / เกษริน สุขตัว / 2545 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- พะเยา
ป่าไม้และการป่าไม้ -- พะเยา
สิ่งแวดล้อม
สงฆ์
946 บรรยากาศองค์การในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย / จำเลียน วงค์เทพเตียน / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย. ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล -- เชียงราย
การจัดองค์การ
บรรยากาศ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Nursing
947 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่กำหนดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ระดับครอบครัวและชุมชน / อรุณี กาพย์ไชย / 2545 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
สังคมและวัฒนธรรม
ครอบครัว
ชุมชน
948 บุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง / กชพร พงษ์รัตนสวัสดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
แอมฟิตะมิน
บุคลิกภาพ
Dissertations, academic -- nursing
949 แบบจำลองการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับโดยกระบวนการวิเคราะห์เป็นลำดับชั้น / มาโนช ชาวสวน / 2545 /Full Text
Subject
ทางหลวง -- เชียงใหม่
ทางแยกต่างระดับ -- แบบจำลอง
ทางแยกต่างระดับ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
950 แบบจำลองการทำงานของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิดและแบบสั่นวงรอบ / พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย / 2545 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
ท่อความร้อน -- แบบจำลอง
951 แบบจำลองเชิงเส้นตรงสำหรับการบริหารการเงินของสหกรณ์การเกษตร / พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ / 2545 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
การเงินธุรกิจ
การเงิน -- การจัดการ
952 แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน / ศุภโชค โกยดุลย์ / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
953 แบบจำลองทางอุทกวิทยาสำหรับการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กที่มีโครงชลประทาน / พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ / 2545 /Full Text
Subject
อุทกวิทยา -- แบบจำลอง
การจัดการลุ่มน้ำ
ชลประทาน
954 แบบจำลองระบบข่ายงานห้องสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / วิมลฤดี เกศะรักษ์ / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
955 แบบจำลองอุบัติเหตุสำหรับถนนสองช่องจราจร ในเขตนอกเมือง / เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา / 2545 /Full Text
Subject
ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
อุบัติเหตุทางถนน -- เชียงใหม่
ถนน -- เชียงใหม่
956 แบบแผนความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด / วัชราภรณ์ โต๊ะทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปากมดลูก -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ความเหนื่อยล้า
เคมีบำบัด
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Cervix neoplasms
Drug therapy
957 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมะเขือม่วงญี่ปุ่นแบบมีสัญญา ในจังหวัดสุโขทัย / เกษม วิทยา / 2545 /Full Text
Subject
โครงการมะเขือม่วงญี่ปุ่น
เกษตรกร -- แง่เศรษฐกิจ -- สุโขทัย
เกษตรกร -- แง่สังคม -- สุโขทัย
มะเขือม่วงญี่ปุ่น
958 ประสบการณ์การได้รับการกระจายอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ / ยุพิณ เกตุดี / 2545 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- การบริหารงานบุคคล
การกระจายอำนาจปกครอง
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Nursing administration research
959 ประสิทธิผลในการให้บริการแก่ประชาชนของข้าราชการฝ่ายปกครอง : กรณีศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / รัฐพล นราดิศร / 2545 /Full Text
Subject
ที่ทำการปกครองอำเภอ
ข้าราชการฝ่ายปกครอง
960 ประสิทธิภาพการตรวจสอบแบบขยายฐานภาษี ในเขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ (สาขา) / สุรเดช สิงห์รีวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษี
อากร -- เชียงใหม่
สถานประกอบการ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70