ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 บทบาทของผู้นำกลุ่มสตรีในระดับชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทยต่อการเรียกร้องสิทธิสตรี / บุณฑริก วิชาเจริญ / 2545 /Full Text
Subject
กลุ่มสตรี
สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
สิทธิสตรี
922 บทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย / สยุมพร สมิตินันทน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
ผู้บริหารโรงเรียน
นักเรียน
923 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนหอพระในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา / อนงค์ ตันวัฒนานันท์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนหอพระ -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
หลักสูตร
924 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผู้นำการปฏิรูปการศึกษาตามความคาดหวังของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / โกวิท หมื่นทา / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน
การปฏิรูปการศึกษา
ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
925 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ประชัน เอี่ยมวัน / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน
นักเรียน -- เชียงใหม่
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
926 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย / สมบูรณ์ คำฟู / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ผู้ปกครอง
927 บทบาทของผู้หญิงในการสืบทอดความเชื่อและพิธีกรรมในชุมชนภาคเหนือ / สุนันท์ ไชยสมภาร / 2545 /Full Text
Subject
สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความเชื่อ
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
928 บทบาทของผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุวิมล ประชาสิทธิศักดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ยากำจัดศัตรูพืช -- เชียงใหม่
สารเคมี
เกษตรกร -- เชียงใหม่
929 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน / ลัดดาวัลย์ จันทร์ศรี / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
930 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทั่วไป / รัชฎาพร สีลา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล
การติดเชื้อ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
931 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ / ธมลวรรณ คณานิตย์ / 2545 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ
พยาบาล
โรงพยาบาล
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
932 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทหารบก / เยาวเรศ ไชยสมบัติ / 2545 /Full Text
Subject
กรมการแพทย์ทหารบก
การติดเชื้อ
พยาบาล
โรงพยาบาล -- การรับรองคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Role
Infection control
Hospital administration
933 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / มาลีวรรณ เกษตรทัต / 2545 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ
ประกันคุณภาพ
โรงพยาบาล
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
934 บทบาทของพระสงฆ์ในฐานะผู้เชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม บริเวณภาคเหนือตอนบนของไทยกับรัฐฉานของพม่า (พ.ศ.2525-2544) / อุดม ธีรพัฒนานนทกุล / 2545 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
สงฆ์
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม -- รัฐฉาน (พม่า)
รัฐฉาน (พม่า) -- ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม -- ไทย
935 บทบาทของภาษีสรรพากรต่อการทำรายได้ให้รัฐและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ / ทัศนีย์ สิงหนาท / 2545 /Full Text
Subject
ภาษี
เศรษฐกิจ
รัฐ -- รายได้
รายได้
936 บทบาทของวัยรุ่นในประเพณีไม้ค้ำโพธิ์ : บทสะท้อนช่องว่างของกระบวนการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอจอมทอง / มนตรี สุต๋าคำ / 2545 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
วัยรุ่น -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การเรียนรู้
ไม้ค้ำโพธิ์
937 บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น / สุภัสสรา หอมดอก / 2545 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น
สื่อมวลชน -- เชียงใหม่
938 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ / สกุณา สกุลพนารักษ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
องค์กรพัฒนาเอกชน
939 บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในอนาคต / ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค
940 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการเสริมสร้างความเป็นประชาคมตำบล : กรณีศึกษาประชาคมตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ยงยุทธ โคดม / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การพัฒนาประชาคม -- เชียงใหม่
ชุมชน
ตำบล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70