ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 แนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน / สุดารัตน์ แสงจำนงค์ / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตร
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- สุราษฎร์ธานี
902 แนวทางการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน สถาบันราชภัฏเชียงรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ / อัญญารัศม์ สร้อยอินต๊ะ / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงราย. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน
การท่องเที่ยว
สุขภาพ
การแพทย์แผนโบราณ -- เชียงราย
903 แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านทอผ้าใหม่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / รุ่งรัตน์ หัตถกรรม / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การทอผ้า -- บุรีรัมย์
หมู่บ้าน -- บุรีรัมย์
904 แนวทางการลดอุบัติเหตุของการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / วราลักษณ์ เศรษฐเสถียร / 2545 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุทางถนน -- เชียงใหม่
รถโดยสาร -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
905 แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนในการชำระภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สิทธิศักดิ์ รูปขำดี / 2545 /Full Text
Subject
ภาษี
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลแม่แวน (เชียงใหม่)
906 แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเอกชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย / ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร / 2545 /Full Text
Subject
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว -- สมาคม
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
907 แนวทางในการพัฒนาธุรกิจชุมชน สำหรับกลุ่มผู้ผลิตกระดาษจากใยสับปะรด บ้านทรายมูล ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง / อุษา โสทรจิตร์ / 2545 /Full Text
Subject
บ้านทรายมูล (ลำปาง)
กระดาษ -- การผลิต -- ลำปาง
ธุรกิจชุมชน
908 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน / อวยพร นันไชยกา / 2545 /Full Text
Subject
ตลาดแรงงาน
แรงงาน -- เชียงใหม่
909 แนวทางในการพัฒนาหาดเชียงรายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / กานต์พิชชา สุรีคุณาพงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
หาดเชียงราย (เชียงราย)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงราย
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
910 แนวทางในการลดต้นทุนโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม : กรณีศึกษา บริษัทวี.พี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด / สุดปราณี มณีศรี / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทวี.พี.เอฟ.กรุ๊ป
ต้นทุนการผลิต
การควบคุมต้นทุนการผลิต
สุกร -- ต้นทุนการผลิต
911 แนวทางและโอกาสในการเปิดสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเสริมธุรกิจ การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / สุณีย์ บริสุทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- หลักสูตร
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
912 แนวโน้มการจัดการองค์กรของบริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ศุภมาศ พินธุวัฒน์ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทไทยโปรดัก อินเตอร์เนชั่นแนล
การจัดการองค์การ
913 แนวโน้มพฤติกรรมทางเพศและความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศ / พิมลมาศ แสงศักดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมทางเพศ
รักร่วมเพศ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
914 แนวโน้มและปัญหาในการส่งออกสินค้าสิ่งทอของผู้ส่งออกภาคเหนือ / รัตติกาล ปริศนาดิลก / 2545 /Full Text
Subject
สิ่งทอ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สินค้าออก
915 แนวปฏิบัติของการบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้ของกิจการลีสซิ่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ฐิติพร ฐิติจำเริญพร / 2545 /Full Text
Subject
การบัญชี
บริษัทเงินทุน -- เชียงใหม่
รายได้ -- เชียงใหม่
916 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน / เยาวเรศ ธรรมารัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
การบัญชี
การลงทุน
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
917 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ : กรณีศึกษา บริษัทไทยออยล์ จำกัด / ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทไทยออยล์ -- การบัญชี
สินทรัพย์
การบัญชี
918 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปริชญา ชีวะเกตุ / 2545 /Full Text
Subject
การบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน
ชุมชนเมือง -- เชียงใหม่
919 บทบาทของกองทุนฟื้นฟูแและพัฒนาเกษตรกรต่อการพัฒนาสังคมเกษตรกรที่ยั่งยืน / อธิษฐ์ เลาลลิต / 2545 /Full Text
Subject
กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
เกษตรกร -- เชียงใหม่
920 บทบาทของนายอำเภอในการอำนวยความยุติธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดตาก / วิชา ชะบางบอน / 2545 /Full Text
Subject
นายอำเภอ
ความยุติธรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70