ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนาเถรวาท พระมหเริงสรวง ดาษไธสง / เริงสรวง ดาษไธสง, พระมหา / 2545 /Full Text
Subject
วิญญาณ
พุทธศาสนาเถรวาท
พระไตรปิฎก
882 แนวทางการคัดเลือกนักเรียนโควต้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / พิมพ์ชนก มรุธานินทร์ / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นักเรียนอาชีวศึกษา -- การศึกษาต่อ
883 แนวทางการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / สุขเสถียร พยอมยงค์ / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่
884 แนวทางการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / บัลลังก์ จันทบูรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
885 แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาดอยตุง จังหวัดเชียงราย / วัฒนาพร สุฉายา / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงราย
ดอยตุง (เชียงราย)
886 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านทำนองเสนาะ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร / ศิริมาส ชีวะบุตร / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
การอ่านออกเสียง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- กรุงเทพฯ
887 แนวทางการจัดระบบการปฏิบัติงานของฝ่ายขายและฝ่ายผลิตของโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล: กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เตาเม็งราย จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐนนท์ เผ่าเหลืองทอง / 2545 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเตาเม็งราย
การจัดการขาย
การขาย
การผลิต
เครื่องปั้นดินเผา
888 แนวทางการใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นเครื่องมือในการป้องปรามการใช้ยาบ้า ของนักเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่ / พินิจ ธรรมแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
ลูกเสือ -- เชียงใหม่
ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
889 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง / ทวี มั่นตรง / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสบปราบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
890 แนวทางการนิเทศศึกษาแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สมคิด ไชยยา / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
การนิเทศการศึกษา
891 แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูชี้ฟ้า ตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / ทัดดาว บุญปัญญาโรจน์ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงราย
วนอุทยานภูชี้ฟ้า (เชียงราย)
892 แนวทางการผลิตยางพาราแผ่นดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา / พันธิตรา พิชคุณ / 2545 /Full Text
Subject
ยาพารา -- การผลิต
893 แนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าที่ระลึกที่ผลิตจากผ้าพื้นเมืองในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / เบญจา บุญสุภาพ / 2545 /Full Text
Subject
ศิลปหัตถกรรม
ของที่ระลึก
ผ้า -- อุบลราชธานี
นักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
894 แนวทางการพัฒนาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / ชัยยง ไชยศรี / 2545 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
895 แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดขายสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องประดับที่ตลาดนัดสวนจตุจักร / สุรางคนา ฉิมเล็ก / 2545 /Full Text
Subject
เครื่องประดับ -- การตลาด
ของที่ระลึก
ตลาดนัดสวนจตุจักร
กรุงเทพฯ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
896 แนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน / เบญจา จันทร / 2545 /Full Text
Subject
ตลาดดอนหวาย
การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
นครปฐม -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
897 แนวทางการพัฒนาโป่งเดือด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / ทัศภรณ์ นาคเขียว / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
โป่งเดือด (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยว
898 แนวทางการพัฒนาพรรคการเมืองไทยไปสู่ความเป็นพรรคมวลชน / ลาภบุญ ผลสมบูรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
พรรคการเมือง
พรรคมวลชน
899 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาการนวดแผนไทย ให้เป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยว / ชรินทร์ วรกุลกิจกำธร / 2545 /Full Text
Subject
การนวด -- เชียงราย
แพทย์แผนโบราณ
นักท่องเที่ยว
สุขภาพ
900 แนวทางการพัฒนาไร่ชาสุวิรุฬห์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / ยุรีพรรณ แสนใจยา / 2545 /Full Text
Subject
ไร่ชาสุวิรุฬห์
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงราย
การท่องเที่ยว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70