ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ทัศนคติของวัยรุ่นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนลำปางพาณิชยการ และเทคโนโลยี ที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา / จันทร์เพ็ญ เสียงดี / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
วัยรุ่น -- ลำปาง
ครอบครัว
862 ทัศนคติของสมาชิกบัตรบางจากในจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการ บัตรบางจาก เชื่อมโยงไทย / สุชาดา สกุลแต้ / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บัตรบางจาก
น้ำมัน
863 ทัศนคติต่อนโยบายการจัดระเบียบสังคมของนักศึกษา โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ / เบญจนาฏ พ่วงพิพัฒน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การพัฒนาสังคม
นักศึกษา -- เชียงใหม่
864 ทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / สุรภี ใจเที่ยง / 2545 /Full Text
Subject
ลาหู่
ชาวเขา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
865 ทัศนะของประชาชนต่อการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ของสตรีในจังหวัดลำปาง ว่าที่ร้อยโท / พงค์ กูลนรา / 2545 /Full Text
Subject
สตรี -- การจ้างงาน -- ลำปาง
สตรี -- ลำปาง
แรงงาน -- ลำปาง
866 ทัศนะของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ / ชาติชาย ชินวัตร / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
บริการทางการแพทย์
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
867 ทำเลที่ตั้งและขนาดที่เหมาะสมของโรงงานน้ำตาลทรายในประเทศไทย / ณัฐพร สุวรรณสูนย์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงงานน้ำตาลทราย -- สถานที่ตั้ง
โรงงาน -- สถานที่ตั้ง
868 ที่ตั้งและขนาดที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมลิ้นจี่และลำไยกระป๋องในภาคเหนือของประเทศไทย / ฐิติยา อังสัจจะพงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมลิ้นจี่
อุตสาหกรรมลำไย
สถานประกอบการ
ผลไม้กระป๋อง
869 ทุนทางวัฒนธรรมและการช่วงชิงอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชนชาวปกาเกอะญอ / วินัย บุญลือ / 2545 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
ปกาเกอะญอ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
การดำรงชีวิต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
870 ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน / อุไรวรรณ พวงสายใจ / 2545 /Full Text
Subject
ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุน
ชุมชน -- เชียงใหม่
871 เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มของวาร์เนอร์และการประยุกต์ / สุรภี ทานเคหาสน์ / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
ยาเสพติด
872 เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มโดยวิธีของโฟลสัมและการประยุกต์ / วิยดา อัถมี / 2545 /Full Text
Subject
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
เพศสัมพันธ์
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ
873 ธุรกิจบนทางเท้าย่านไนท์บาร์ซาร์กับการบริหารจัดการ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ / อมร ศรีวรกุล / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
ไนท์บาร์ซาร์
874 นโยบายการรับซื้อใบยาสูบของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในจังหวัดเชียงใหม่ / นันนรา นันทพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
กระทรวงการคลัง
ยาสูบ
875 นโยบายด้านประชากร : กรณีศึกษาด้านการวางแผนครอบครัว และภาวะเจริญพันธุ์เปรียบเทียบไทย-ลาว / ดวงฤดี บุรกสิกร / 2545 /Full Text
Subject
การวางแผนครอบครัว -- ไทย
การวางแผนครอบครัว -- ลาว
ภาวะเจริญพันธุ์ -- ไทย
ภาวะเจริญพันธุ์ -- ลาว
876 นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลระบบเฮง สัมริน-ฮุนเซ็น ต่อกระแสทุนนิยมข้ามชาติในกัมพูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน / ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ / 2545 /Full Text
Subject
นโยบายต่างประเทศ -- กัมพูชา
ทุนนิยม
รัฐบาล -- กัมพูชา
877 นิเวศวิทยาของหนอนคืบกินใบลำไย Oxyodes scrobiculate (Fabricius) และศัตรูธรรมชาติ / เชิด ชูยัง / 2545 /Full Text
Subject
หนอน
แมลงศัตรูพืช
นิเวศวิทยา
878 แนวความคิดเรื่องความชอบธรรมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / สรพล สุริยาสาคร / 2545 /Full Text
Subject
การเมือง -- ปรัชญา
รัฐธรรมนูญ -- ไทย
จริยธรรม
วัฒนธรรม
879 แนวคิดทางปรัชญาในภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น / อภิชาติ กวินสุข / 2545 /Full Text
Subject
จิตรกรรมฝาผนัง -- กรุงเทพฯ
จิตรกรรมฝาผนังไทย -- กรุงเทพฯ
จิตรกรรมพุทธศาสนา -- กรุงเทพฯ
อภิปรัชญา
จิตรกรรมฝาผนัง -- ปรัชญา
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-
880 แนวคิดเรื่องมนุษย์ในภาพยนตร์ของอาคิระ คุโรซาวา / สุพิชชา ศรีหงส์ / 2545 /Full Text
Subject
คุโรซาวา, อาคิระ, ค.ศ 1910-
มนุษย์
ภาพยนตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70