ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ทัศนคติของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ต่อการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2544 / ลภากร ปัญญาแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
842 ทัศนคติของประชาชนในเขตอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / วสันต์ คงมั่น / 2545 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ลิกไนต์
เหมืองแร่ -- ลำปาง
843 ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อผู้นำการเมืองสตรี / อุบลวรรณ วงษ์มี / 2545 /Full Text
Subject
สตรี
ผู้นำทางการเมือง
844 ทัศนคติของประชาชนผู้ใช้บริการต่อโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในเขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / พิภพ ประทุมวัลย์ / 2545 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่
โครงการพัฒนาสถานีตำรวจ
845 ทัศนคติของผู้ขับรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อการประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนต์ / ธง จงสกุลศิริ / 2545 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงาน
รถยนต์ -- เชียงใหม่
คนขับรถ -- เชียงใหม่
น้ำมันเชื้อเพลิง
846 ทัศนคติของผู้เข้ารับบริการรักษาในโรงพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เริงพล ตันสุชาติ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- การบริการ
ประกันคุณภาพ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
847 ทัศนคติของผู้ชายต่อการใช้เครื่องสำอางในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชาติพง สุนทรฐิติเจริญ / 2545 /Full Text
Subject
เครื่องสำอาง -- การตลาด -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บุรุษ -- เชียงใหม่
848 ทัศนคติของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ / อรัญ มาลีสะท้าน / 2545 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์
849 ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเครื่องยนต์ดีเซล / พิษณุ นุธรรมโชติ / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์
850 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ที่เป็นตรายี่ห้อเฉพาะของร้านค้าปลีก ในเขตกรุงเทพมหานคร / ฐิติรัตน์ เลิศสุขศักดา / 2545 /Full Text
Subject
อาหาร
บริโภคกรรม
ร้านค้าปลีก
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
851 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อน้ำมันไบโอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม่ / ธีระชัย วาสนาสมสกุล / 2545 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
852 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัทการตลาดแบบหลายชั้น : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง บริษัทสุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด / ศศิธร ภูวกุล / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทสุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย)
การตลาด -- เชียงใหม่
การขายตรง -- เชียงใหม่
การตลาดแบบหลายชั้น
853 ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อระบบทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์ / พนมกร ปึงศิริพัฒนา / 2545 /Full Text
Subject
โรงแรม -- เชียงใหม่
น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
854 ทัศนคติของพนักงานซ่อมบำรุงรักษาต่อการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / พงษ์สวัสดิ์ เรืองเดชาวิวัฒน์ / 2545 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
การจัดการโรงงาน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
การบำรุงรักษา -- พนักงาน
855 ทัศนคติของพนักงานเทศบาลเมืองเชียงราย ต่อระบบสวัสดิการพนักงาน / ธเนศ โกมลธง / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองเชียงราย
เทศบาล -- เชียงราย
พนักงานเทศบาล -- เชียงราย
สวัสดิการข้าราชการ
856 ทัศนคติของพนักงานโรงพยาบาลแมคคอร์มิคที่มีต่อระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล / เสาวภา พรหมสุข / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค -- การรับรอง
ประกันคุณภาพ
857 ทัศนคติของมัคคุเทศก์ภาคเหนือต่อการอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับมัคคุเทศก์ หลักสูตรที่ 1 / ศุภากาญจน์ เลิศหัสดีรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
มัคคุเทศก์
การท่องเที่ยว
858 ทัศนคติของแรงงานสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อการทำประกันชีวิต / สมภพ มณีรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต
แรงงานสตรี -- เชียงใหม่
859 ทัศนคติของลูกค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่ออาหารตัดแต่งทางพันธุกรรม / มยูร บุญยะรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
การขายปลีก
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
ลูกค้า
อาหาร
การตัดแต่งพันธุกรรม
860 ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อขนมไทยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / โสภาพรรณ บริรักษ์สราวุธ / 2545 /Full Text
Subject
ขนม -- การตลาด
วัยรุ่น -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70