ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 ต้นทุนและผลตอบแทนการทำไร่สับประรดเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม ของตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ / 2545 /Full Text
Subject
สับปะรด -- ต้นทุนการผลิต
สับปะรด -- ต้นทุนและประสิทธิผล
โรงงาน
822 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือ / นิคม ชุมภูศรี / 2545 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
มะเขือม่วงญี่ปุ่น -- ต้นทุนและประสิทธิผล
823 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระดาษสาของอุตสาหกรรมในครัวเรือน : กรณีศึกษา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / พัชราภรณ์ ฤทธิ์อินทรางกูร / 2545 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
กระดาษสา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
อุตสาหกรรมในครอบครัว -- เชียงใหม่
824 ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของผลิตผลจากดอกดาวเรืองเพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาบริษัท ไซอะกรา จำกัด / กนกวลี ขันตี / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทไซอะกรา
ต้นทุนการผลิต
ดอกดาวเรือง -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ดอกดาวเรือง -- การส่งออก
825 ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนจากการเลี้ยงปลานิล : กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย / ยุพิน ผัดแสน / 2545 /Full Text
Subject
กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล
ต้นทุนการผลิต
ปลานิล -- ต้นทุนและประสิทธิผล
826 ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปลูกลางสาดในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / จิตติยา เตชะประเสริฐ / 2545 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
เกษตรกร -- อุตรดิตถ์
ลางสาด -- ต้นทุนและประสิทธิผล
827 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนการทำครกหิน : กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / นิยม คำบุญทา / 2545 /Full Text
Subject
ครกหิน -- ต้นทุนการผลิต
ครกหิน -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ผลิตภัณฑ์ครกหิน
828 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / ผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา / 2545 /Full Text
Subject
ผึ้ง -- ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิต
ผึ้ง -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
รายได้ -- เชียงใหม่
829 ต้นทุนและผลตอบแทนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กัลยาณี จุมปา / 2545 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
โรงเรียนอนุบาล -- ต้นทุนการผลิต
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
830 ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทำฟาร์มโคนมของสมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ฤทัย ไชยปิน / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสันกำแพง
ต้นทุนการผลิต
ฟาร์มโคนม -- ต้นทุนและประสิทธิผล
831 ต้นทุนและรายรับต่อครั้งของการใช้บริการทันตกรรม ในโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / สลิลา สมรรถเวช / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสันทราย. งานบริการทันตกรรม
ทันตกรรม -- ต้นทุนและประสิทธิผล
832 ตราบาปในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ / เพ็ญศรี วงษ์พุฒ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่จัน
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
สังคม
Acquired immunodeficiency syndrome
HIV infections
Dissertations, academic -- Public Health
833 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับค่านิยมอันจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ฉันทนา วงศ์ฝั้น / 2545 /Full Text
Subject
ค่านิยม
การดำรงชีวิต
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
834 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับประสบการณ์จากการใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการเล่นตามมุมวิทยาศาสตร์อย่างมีแบบแผน / อัจฉราภรณ์ เชื้อกลาง / 2545 /Full Text
Subject
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
835 ทัศนคติของเกษตรกรจังหวัดลำพูนต่อการใช้อีเอ็มในการผลิตลำไย / ปาริชาติ เกตุวรภัทรา / 2545 /Full Text
Subject
ลำไย
เกษตรกร -- ลำพูน
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
836 ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาเรือนจำกลางเชียงใหม่ / สินีพร กระโจมทอง / 2545 /Full Text
Subject
เรือนจำกลางเชียงใหม่
นักโทษ -- เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
837 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชาวเขาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพรรณ ปัญญาคม / 2545 /Full Text
Subject
หัตถกรรม
ชาวเขา
นักท่องเที่ยว
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
838 ทัศนคติของประชากรในเขตถนนราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยว อรรณพล วงษ์เซ็ง / อรรถพล วงษ์เซ็ง / 2545 /Full Text
Subject
การสำรวจทัศนคติ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
839 ทัศนคติของประชาชนต่อการยกฐานะของสุขาภิบาลแม่อายเป็นเทศบาลตำบล จังหวัดเชียงใหม่ / ชัชวาล จันทร์แก้ว / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล
สุขาภิบาล -- เชียงใหม่
เทศบาล -- เชียงใหม่
840 ทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พันจ่าอากาศเอก / วิโรจน์ สุขประดับ / 2545 /Full Text
Subject
น้ำเสีย
คลองแม่ข่า (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70