ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 โครงสร้างลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี / สุนทร เกตุอินทร์ / 2545 /Full Text
Subject
ผ้า -- อุทัยธานี
ลายผ้า
การทอผ้า -- อุทัยธานี
กะเหรี่ยง
802 เงื่อนไขในการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรบนที่สูง จังหวัดแพร่ / มะลิวัลย์ โสภา / 2545 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ดิน -- แพร่
การอนุรักษ์น้ำ -- แพร่
เกษตรกร -- แพร่
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เกษตรที่สูง -- แพร่
803 เงื่อนไขสำหรับการเป็นเอฟฮามิลโทเนียนกราฟ / นนธิยา มากะเต / 2545 /Full Text
Subject
กราฟ
เอฟฮามิลโทเนียนกราฟ
804 จักรวาลคติในการวางผังวัดหลวงล้านนา : สัญลักษณ์สะท้อน อำนาจรัฐในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 / กรกนก รัตนวราภรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
จักรวาลวิทยา
วัด -- ไทย (ภาคเหนือ)
805 จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลกำแพงเพชร / วิลาวัลย์ วงษ์สกุล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
Dissertations, academic -- nursing
Hospitals
Patients
ผู้ป่วย -- การดูแล
วัน
806 จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร / นพรัตน์ เพชรพงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Hospitals
ผู้ป่วย -- การดูแล
วัน
807 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้การผูกยึดผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช / สุรัช สุนันตา / 2545 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Attitude
Restraint, physical
808 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของสตรีวัยรุ่น / วรนุช เชื้อบาง / 2545 /Full Text
Subject
โภชนาการ
วัยรุ่น -- อุตรดิตถ์
สุขภาพ
Dissdertations, academic -- nursing
Food habits -- in adolescence
809 เจตคติของครูต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลุ่มโรงเรียนป่างิ้ว สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / นภาพร พงษ์สุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนป่างิ้ว (เชียงราย)
ครู -- เชียงราย
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การสอน
810 เจตคติต่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ / ฉัตรชัย ปันชาติ / 2545 /Full Text
Subject
สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การเรียน
การสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
811 เจตคติต่อความตายกับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีในสถานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ / นารี พิมพ์เบ้าธรรม / 2545 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ดูแลเด็ก -- เชียงใหม่
เด็กกำพร้า -- เชียงใหม่
ความซึมเศร้า -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Death
Depression
HIV infections
812 เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านเมืองนะ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / สุภัทยา ทวีศรี / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
813 เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี / จำเป็น รื่นเริง / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
นักศึกษา -- ลำปาง
814 ชีววิทยาและอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงจี้กุ่ง (Brachytrupes portentosus Lichtenstein) / อรดาพร กองแสง / 2545 /Full Text
Subject
จิ้งหรีด -- การเลี้ยง
อาหาร
ชีววิทยา
815 ชุดปฎิบัติการการวิเคราะห์สเปกตรัมของท้องฟ้าในเวลากลางคืนโดยใช้ ซี ซี ดี สเปกโทรกราฟ / ทศพร สมพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์สเปกตรัม
ดาราฟิสิกส์
ซี ซี ดี สเปกโทรกราฟ
816 ชุธาตุ : บทบาทและความหมายของพระธาตุในอนุภูมิภาคอุษาคเนย์ กรณีศึกษาความเชื่อเรื่องพระธาตุปีเกิดในล้านนา / เธียรชาย อักษรดิษฐ์ / 2545 /Full Text
Subject
พระธาตุ
ราศี
วัน
ความเชื่อ
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
ชุธาตุ
817 ชุมชนการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนครพิงค์ / อารักษ์ กิติกร / 2545 /Full Text
Subject
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนครพิงค์
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
818 เชาวน์ปัญญาและสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / เบญจมาภรณ์ มรกต / 2545 /Full Text
Subject
เชาวน์
สุขภาพจิต
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
819 ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / ชัยศรี ภูธิวุฒิ / 2545 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล
ไฟฟ้า -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ต้นทุนการผลิต
820 ต้นทุนและปัญหาในการใช้สายดูดเสมหะ / เพ็ญจันทร์ นันตา / 2545 /Full Text
Subject
สายดูดเสมหะ -- ต้นทุนการผลิต
การแพทย์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
ต้นทุน
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70