ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในชมรมผู้ติดเชื้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / วรรณชัย คำป่าแลว / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Acquired immunodeficiency syndrome
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
คุณภาพชีวิต -- ลำปาง
782 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เจษฎา บุญทา / 2545 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life -- in old age
783 คุณภาพบริการของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ ปัญนิภา วนากมล / ปัณนิกา วนากมล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
บริการทางการแพทย์
ผู้ป่วย -- ประจวบคีรีขันธ์
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
784 คุณภาพบริการของสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ / ยุทธนา ขันติยะ / 2545 /Full Text
Subject
สถานกายบริหาร -- เชียงใหม่
การออกกำลังกาย
785 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบซึ่งใช้ HP62 และ MP39 เป็นสารทำงาน / อภิมน มณีวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
ความร้อน -- การถ่ายเท
786 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบหมุนตามแนวรัศมีที่ใช้ HP62 และ MP39 เป็นสารทำงาน / จิรพล กลิ่นบุญ / 2545 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
ท่อความร้อน
787 คุณลักษณะของครูช่างอุตสาหกรรม ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามความคาดหวังของนักเรียน ในสหวิทยาเขตอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / สมชาย สันกลกิจ / 2545 /Full Text
Subject
ครูช่างอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
การปฏิรูปการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
788 คุณลักษณะด้านจิตสังคม สภาวะเอื้ออำนวยกับพฤติกรรมแสวงหาการดูแลของสตรีวัยรุ่นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / วราพร สุนทร / 2545 /Full Text
Subject
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพศสัมพันธ์
วัยรุ่น
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
789 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคาดหวังของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / คุณัญญา แซ่เจี่ย / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์
นักบริหาร -- เชียงใหม่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
790 คุณลักษระนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจนำเที่ยว / สุภาวดี ล้อมหามงคล / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- การฝึกอบรม
791 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงดีเซลชีวภาพจากน้ำมันพืชดิบ โดยกระบวนการทรานซ์เอสเทอริฟิเคชัน / อัญชณา ยอดเรืองวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
น้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันรำ
น้ำมันถั่วเหลือง
792 คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจที่องค์กรธุรกิจต้องการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / วาสนา ทิพย์ศรี / 2545 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
บัณฑิต -- การจ้างงาน -- เชียงราย
793 คุณสมบัติทางสถิติของลำน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย / ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา / 2545 /Full Text
Subject
น้ำ -- การวัด
แม่น้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
794 เครือข่ายการเรียนรู้ของชาวเขาที่ขายสินค้าในเขตเมืองเชียงใหม่ อะยาโกะ โตมิตะ / โทมีต้า, อยาโกะ / 2545 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
ชาวเขา
สินค้า
795 โครงการพัฒนาเยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน / ฐานิกา รวดเร็ว / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
ความมั่นคงแห่งชาติ
ชายแดน
เยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
796 โครงการศึกษาเพื่อจัดสร้างฟาร์มกล้วยไม้ไทยสำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / สงวนศักดิ์ บุญมณี / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
ฟาร์มกล้วยไม้ -- ไทย
กล้วยไม้
797 โครงสร้างตลาดและวิถีตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งปีการผลิต 2543 / สมพร นันทะชัย / 2545 /Full Text
Subject
ลำไยอบแห้ง -- การตลาด
การตลาด
798 โครงสร้างทางการบริหารขององค์กรศาสนาหลักในประเทศไทยกรณีศึกษา : ศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ / นพดล ปัญญา / 2545 /Full Text
Subject
องค์กรศาสนา
พุทธศาสนา
ศาสนาอิสลาม
คริสตศาสนา
799 โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกส์แลงกาไซต์ (La3Ga5SiO14) / วิจิตร ชาติพัฒนานันท์ / 2545 /Full Text
Subject
เซรามิกส์แลงกาไซต์
ผลึก
การตกผลึก
800 โครงสร้างพฤติกรรมและผลการดำเนินงานของผู้ให้ บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย / ภรณี กิตติรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
โทรคมนาคม
ธุรกิจโทรคมนาคม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70