ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 ความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / พลาธิป รู้ธรรม / 2545 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
762 ความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง / อรุณรัตน์ กาญจนะ / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
โรคเรื้อรัง
ผู้ป่วย -- การดูแล
763 ความสามารถในการพยากรณ์ของทัศนคติต่อการให้บริการปรึกษาและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการให้บริการปรึกษาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ / วาสนา ฉายผาด / 2545 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษา
ครู -- กาฬสินธุ์
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- กาฬสินธุ์
764 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะ / สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
765 ความสำคัญของความมั่นคงทางด้านรายได้ของเกษตรกรเพื่อพัฒนาด้านภูมิภาค เขตลุ่มแม่น้ำปิงในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / พัชรินทร์ ใจสุดา / 2545 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- รายได้
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
ลุ่มน้ำปิง
766 ความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของวัยรุ่น / อุทัยวรรณ พิทักษ์วรพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
ความนับถือตนเอง
วัยรุ่น -- ตาก
Dissertations, academic -- nursing
767 ความหนักในการอบอุ่นร่างกายที่มีผลต่อเวลาในการวิ่ง 200 เมตร / วีระชัย สุขบุญชูเทพ / 2545 /Full Text
Subject
การวิ่ง
นักเรียน -- เชียงราย
นักกีฬา -- เชียงราย
สมรรถภาพทางกาย
768 ความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติประจำถิ่นเพื่อการวางแผนอนุรักษ์ ในเขตป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก / เมธี วงศ์หนัก / 2545 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ตาก
ป่าแม่ตื่น (ตาก)
ต้นไม้ -- ตาก
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ตาก
769 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลำไย (Dimocarpus longan Lour.) ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล / เจนจิรา มาหา / 2545 /Full Text
Subject
ลำไย -- พันธุ์
โมเลกุล
770 ความหลากหลายและการทดลองเลี้ยงแมลงเบียนบางชนิดของแมลงวันทองในจังหวัดเชียงใหม่ : อาทิตยา สัญญากรรม / อาทิตยา ธัญญกรรม / 2545 /Full Text
Subject
แมลงเบียน
แมลงวันทอง
771 ความหลากหลายและระบบฐานข้อมูลของ Xylaria spp. ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / โสภณ สิงห์แก้ว / 2545 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ฐานข้อมูล
เห็ดธูป
เห็ดเทียน
772 ความหวัง ภาวะซึมเศร้า และความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดหัวใจ / ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร / 2545 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ
ความหวัง
ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
773 ความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / บุญมี แพรุ้งสกุล / 2545 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม -- เชียงใหม่
เครื่องไตเทียม
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Kidney failure
Hemodialysis
774 ความเหมาะสมของการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม : กรณีวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / นำขวัญ วงศ์ประทุม / 2545 /Full Text
Subject
วัดป่าสัก (เชียงราย)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงราย
ป้ายชื่อ
775 คอนกรีตซีเมนต์ผสมเถ้าลอยที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ที่ใช้เถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นมวลรวมละเอียด / สิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป
คอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย
776 ค่าใช้จ่ายต่อคนของนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภลักษณ์ ศรีวิชัย / 2545 /Full Text
Subject
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
การศึกษาทางอาชีพ -- ค่าใช้จ่าย
777 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสารภี
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
Health expenditures -- Saraphi Hospital
Health care cost -- Saraphi Hospital
Dissertations, academic -- Public health
778 ค่านิยมและพฤติกรรมในการดำรงชีวิตของข้าราชการครูที่มีหนี้สิน / สามารถ เตจ๊ะวงค์ / 2545 /Full Text
Subject
ครู -- ลำพูน
หนี้
ค่านิยม
การดำรงชีวิต
779 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ 7 / ฐิติยา ไชยวุฒิ / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
780 คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / เสาวลักษณ์ ยาสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70