ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยความเครียดในการทำงานกับสภาวะความเครียดตามความเป็นจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เผชิญวาส ศรีวิชัย / เผชิญวาส ศรีชัย / 2545 /Full Text
Subject
ความเครียด
ตำรวจ -- เชียงใหม่
742 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความหวัง กับการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 / วาริณี คุณธรรมสถาพร / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ความฉลาดทางอารมณ์
ความหวัง
การปรับตัว
743 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสำเร็จในการทำงานของผู้บริหารระดับต้น ในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / กาญจนาพุทธ ทิพกนก / 2545 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ความฉลาดทางอารมณ์
ความสำเร็จ
โรงงาน -- ลำพูน
ผู้บริหาร -- ลำพูน
744 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ในจังหวัดเชียงใหม่ / รัชนิดา ตุงคสวัสดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
ความผูกพันต่อองค์การ
745 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้โภชนาการและการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ณัฏฐินี ทิพย์ธรรม / ณัฏฐิณี ทิพย์ธรรม / 2545 /Full Text
Subject
โภชนาการ
นักเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
อาหาร
746 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุบ้านเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ขวัญหทัย บุญชู / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nutrition -- in old age
โภชนาการ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
บ้านเกาะกลาง (เชียงใหม่)
747 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลที่เป็นลักษณะนิสัยความวิตกกังวลตามสถานการณ์ และคะแนนในการแข่งขันยิงธนู / กัลยา วรรณคำลือ / 2545 /Full Text
Subject
ความวิตกกังวล
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักกีฬา
การแข่งขัน
748 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้บรรยากาศการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ของพนักงานระดับปฏิบัติการ / ทิพวรรณ ดวงแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
การเรียนรู้
การพัฒนาตนเอง
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
พนักงานโรงงาน -- เชียงใหม่
749 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ / ปณิธี พลนิรันดร์ / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
บุคลิกภาพ
ความฉลาดทางอารมณ์
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
750 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศกับความพึงพอใจในงานของพนักงานสังกัด สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ / วลัยลักษณ์ ปฐมรังษิยังกุล / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ -- พนักงาน
บุคลิกภาพ
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
751 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจภายในในการทำงานของพนักงานโรงแรมรีเจนท์เชียงใหม่รีสอร์ทแอนด์สปา ตามรูปแบบคุณลักษณะงาน / ภาวนา คำเจริญ / 2545 /Full Text
Subject
โรงแรมรีเจนท์เชียงใหม่รีสอร์ทแอนด์สปา
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
การจูงใจ (จิตวิทยา)
752 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการทำงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ / วราภรณ์ ลิ้มไพบูลย์ / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
บุคลิกภาพ
ความพอใจในการทำงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -- ความพอใจในการทำงาน
753 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางบุคลิกภาพกับภาวะผู้นำของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ณัฐพล อัจฉริยาภรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- นักศึกษา
บุคลิกภาพ
ภาวะผู้นำ
ผู้นำ
754 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับปัจเจกของผู้ปกครอง ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปาก ในเด็ก 0-5 ปี ในตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / หฤทัย สุขเจริญโกศล / 2545 /Full Text
Subject
ทันตกรรม -- แม่ออน (เชียงใหม่)
ทันตานามัย
เด็ก -- แม่ออน (เชียงใหม่)
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
Oral health health -- children -- Chiang Mai
Health rehabilitation -- Children -- Chiang Mai
755 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการบังคับบัญชา กับความสำเร็จในงานและผลสำเร็จในธุรกิจของผู้บริหารธุรกิจก่อสร้างในเขตภาคเหนือตอนบน / กนกวรรณ กุลชาติชัย / 2545 /Full Text
Subject
นักธุรกิจ
การก่อสร้าง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความสำเร็จ
ธุรกิจ
756 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมบัติเชิงกลในเซรามิก เลดเซอร์โคเนตไททาเนตเลดแมกนีเซียมไนโอเบต / เอกรัฐ มีชูวาศ / 2545 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
เลดเซอร์โคเนตติตาเนต
เลดแมกนีเซียมไนโอเบต
เซรามิก
757 ความสามารถของญาติในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการญาติมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลสวนปรุง / นิศากร แก้วพิลา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
758 ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีแอบแฝงในสถานบริการอาบ อบ นวด ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รุ่งโรจน์ รอดสิน / 2545 /Full Text
Subject
การค้าประเวณี
โสเภณี -- เชียงใหม่
สถานเริงรมย์ -- เชียงใหม่
759 ความสามารถทางการอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประภาส เทพวรรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การเขียน
ชาวเขา
ลีซอ
760 ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกน้ำตาลทรายของประเทศไทย / สมลพร คงจินดามุนี / 2545 /Full Text
Subject
น้ำตาลทราย -- การส่งออก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70