ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง / บรรจง วังกี / 2545 /Full Text
Subject
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- ลำพูน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
722 ความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนกองทุนรวม : กรณีศึกษาลูกค้าบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุวิทย์ พรมสุวรรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
กองทุนรวม
ลูกค้า
เงินฝากธนาคาร
723 ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / มานพ ปันทะวงค์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ประชาธิปไตย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
724 ความรู้ความเข้าใจและเจตคติกับพฤติกรรมการป้องกันมลภาวะทางอากาศของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผ้าในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / แคทรียา ทองสอดแสง / 2545 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
มลพิษทางอากาศ -- ลำพูน
โรงงาน -- ลำพูน
ผ้า
พนักงาน
725 ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้สารฆ่าแมลงในการปลูกผักของเกษตรกร ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / อังคณา อ่างทอง / 2545 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง
เกษตรกร -- เชียงใหม่
ผัก -- การปลูก -- เชียงใหม่
726 ความรู้ทางโภชนาการและการบริโภคของพยาบาลวิชาชีพ / ชฎากานต์ อนันทิ / 2545 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- ลำพูน
โภชนาการ -- เชียงใหม่
พยาบาล -- ลำพูน
พยาบาล -- เชียงใหม่
727 ความรู้ทางโภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ บ้านช่างคำหลวง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / บุญชุบ ประเสริฐผล / 2545 /Full Text
Subject
โภชนาการ
อาหาร
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
บ้านช่างคำหลวง (เชียงใหม่)
728 ความรู้และการปฏิบัติตัวตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร ของโรงพยาบาลในเครือรามคำแหงภาคเหนือ / มณฑกานต์ ยังมีสุข / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาล -- สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
โภชนาการ
อาหาร
729 ความรู้และความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกาด จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล / ศุภกิจ เบญจกัญญา / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ้านกาด
เทศบาล
730 ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สิทธิเดช ศรีสุวรรณดี / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณ -- การบริหาร
731 ความรู้และความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ / กนก เย็นขุนทด / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มัคคุเทศก์
732 ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับฉลากโภชนาการของครู โรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ / สุจิณณา ศักดิ์ถาวร / 2545 /Full Text
Subject
ฉลาก
โรงเรียน -- เชียงใหม่
โภชนาการ
สารอาหาร
ครู -- เชียงใหม่
733 ความรู้และภาวะโภชนาการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / อำไพ สุริยพงศกร / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่วาง
โภชนาการ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- เชียงใหม่
734 ความล้มเหลวในการจัดการระบบประปาหมู่บ้านของจังหวัดเชียงราย / ชญานิศ ช่วยลัย / 2545 /Full Text
Subject
ประปา -- เชียงราย
น้ำประปา
ความล้มเหลว
735 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ของครูสหวิทยาเขตสามัคคี จังหวัดเชียงราย / สุบรรณ ทันดร / 2545 /Full Text
Subject
การปฏิรูปการศึกษา
ครู -- เชียงราย
ความวิตกกังวล
736 ความสนใจเกี่ยวกับเพศตรงข้ามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / รัชนีกร เหรียญทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
เพศศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
เพศ
737 ความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / ทิศาวุฒิ โชตินิสากรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
อาชีพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
738 ความสมดุลของธาตุอาหาร โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในการผลิตถั่วเหลือง / สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
โปแตสเซียม
แคลเซียม
แมกนีเซียม
739 ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี สามกลุ่มในเขตภาคเหนือตอนบน กับองค์กรสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกชุมชน / น้อม ปิจมิตร / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคเหนือ)
องค์กรชุมชน
กลุ่มกุหลาบเหลือง (พะเยา)
กลุ่มตะวันส่องใจ (เชียงราย)
โครงการสุขภาพชุมชน (เชียงใหม่)
740 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเตรียมและโครงสร้างจุลภาค ในวัสดุผสมเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตพอลิเอทิลีน / อรวรรณ คำมั่น / 2545 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
เลดเซอร์โคเนตติตาเนต
โพลิเอทิลีน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70