ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนราชวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ / วิจิตร จิตรวศินกุล / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- บริการลูกค้า
ความพอใจในการทำงาน
702 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / อรทัย เชิดชูธรรม / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- การบริการ
ความพอใจในการทำงาน
ผู้บริโภค -- พิษณุโลก
703 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของโรงภาพยนตร์ในเครือวิสต้า จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีพรหม มูลรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงภาพยนตร์
ความพอใจในการทำงาน
ลูกค้า
704 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของร้านอาหารลำแม่ลาปลาเผา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พิมพ์วลัญช์ พินธุประภา / 2545 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค
ผู้บริโภค
705 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของน้ำดื่มตราน้ำไทย / ปฏิพร โพธิรังสิยากร / 2545 /Full Text
Subject
น้ำดื่ม -- การตลาด -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
706 ความพึงพอใจของลูกค้าประกันชีวิตต่อการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลใน โรงพยาบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วริสรา คูณผล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต
ความพอใจในการทำงาน
ค่ารักษาพยาบาล
707 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดลำปาง / มัณฑนา เสนาธรรม / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พนักงานธนาคาร -- ลำปาง
ความพอใจในการทำงาน
708 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / บุษบา วิเชียรชม / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน
709 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ / จรูญ แก้วมณี / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
710 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลในแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพิจิตร / อารม ธรรมกวินวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร. แผนกศัลยกรรมกระดูก
ความพอใจในการทำงาน -- พิจิตร
ความพอใจของผู้ป่วย -- พิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
711 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลในแผนกอารุรกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / ช้องมาศ จักรวิเชียร / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertation, academic -- nursing
Patient satisfaction
การพยาบาล -- พิจิตร
ความพอใจในการทำงาน -- พิจิตร
ความพอใจของผู้ป่วย -- พิจิตร
712 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร / นันทสิริ แสงสว่าง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient satisfaction
การพยาบาล -- พิจิตร
ความพอใจในการทำงาน -- พิจิตร
ความพอใจของผู้ป่วย -- พิจิตร
713 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ และการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาเพื่อควบคุมน้ำหนักในสตรีวัยรุ่น / อนุสรณ์ กันธา / 2545 /Full Text
Subject
การลดความอ้วน
น้ำหนัก
อาหาร
ยา
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
714 ความพึงพอใจและประโยชน์ต่อการรับสื่อด้านการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / วรรณมณี เฉตระการ / 2545 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการเกษตร
ข่าว
การส่งเสริมการเกษตร
การประชาสัมพันธ์ -- เกษตรกรรม
เกษตรกร -- ร้อยเอ็ด
715 ความไม่แน่ชัดในบทบาทและความคาดหวังในอาชีพข้าราชการพยาบาล : กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำพูน / อมรรัตน์ เพิ่มสิน / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำพูน
พยาบาล -- ลำพูน
ความพอใจในการทำงาน
716 ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ชาคริต ถิ่นจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่
อาชญากรรม
717 ความรุนแรงในสถานที่ทำงานและการจัดการกับความรุนแรง ของบุคลากรทางการพยาบาล / ทัดดาว นิยมาศ / 2545 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงใหม่
ความรุนแรง
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
718 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของอาสาพัฒนาปศุสัตว์เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลำพูน / วันชัย ออสุข / 2545 /Full Text
Subject
สัตว์ -- การเลี้ยง -- ลำพูน
ปศุสัตว์
อาสาพัฒนา
719 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศและการให้คำปรึกษาเรื่องเพศของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ / ผ่องพรรณ รัตนะเศรษฐากุล / 2545 /Full Text
Subject
จิตวิทยาทางเพศ -- การให้คำปรึกษา
จิตวิทยาทางเพศ -- การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล
พฤติกรรมทางเพศ
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Sex counseling
720 ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐาน ISO การยอมรับนวัตกรรม และพฤติกรรม การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อการพยากรณ์ความสำเร็จในการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 1400 หม่อมหลวงดลลัชนัย เกษมสันต์ / ดลลัชนัย เกษมสันต์, ม.ล. / 2545 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การควบคุมคุณภาพ
ไอเอสโอ 9000
ไอเอสโอ 14000


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70