ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / บพิตร วิทยาวิโรจน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- การบริหาร
682 ความพร้อมในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / สมาน โปธิปัน / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
683 ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / วิภาวรรณ ปลัดคุณ / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. ห้องสมุด
การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
684 ความพึงพอใจของชาวต่างประเทศต่อการใช้ทรัพยากรสารนิเทศและบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ / นที แก้วคำอ้าย / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักหอสมุด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
ทรัพยากรห้องสมุด
ชาวต่างประเทศ
685 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดเชียงราย / วชิราภรณ์ โลหะชาละ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- เชียงราย
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงราย
686 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่มีต่อการบริการอาหารแบบขันโตก / สุจิตรา ริมดุสิต / 2545 /Full Text
Subject
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
ขันโตก
นักท่องเที่ยว
687 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อราคาและการบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายประเภทเรือสำราญ : กรณีศึกษา เรือรอยัลไดมอนด์ / นัยนา คำกันศิลป์ / 2545 /Full Text
Subject
เรือสำราญรอยัลไดมอนด์
เรือท่องเที่ยว -- ตาก
ความพอใจของผู้บริโภค
การท่องเที่ยว
แม่น้ำปิง
688 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของธุรกิจนำเที่ยว ทางเรือล่องแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาแม่สลองทัวร์ / วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
เรือ
คมนาคมทางน้ำ
แม่น้ำโขง
แม่สลองทัวร์
นักท่องเที่ยว -- เชียงราย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงราย
689 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ / พิภพ ตระกูลพานิชย์ / 2545 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงค์ราชนิเวศน์
ตำรวจสายตรวจ -- เชียงใหม่
สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่
690 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปัญญา ภมรพล / 2545 /Full Text
Subject
ไปรษณีย์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
691 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการด้านสินเชื่อของ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ / ชลธิชา ไชยทิพย์ / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยธนาคาร
สินเชื่อ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
692 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภูพานเพลซ สถาบันราชภัฎสกลนคร / วิวรรยา ขอนยาง / 2545 /Full Text
Subject
ภูพานเพลซ -- การบริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สกลนคร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- สกลนคร
การท่องเที่ยว
693 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักที่มีต่อการบริการส่วนหน้า : กรณีศึกษาที่พักราคาประหยัด สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นุสรา แสงรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักบริการวิชาการ
การท่องเที่ยว
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
พนักงานบริการส่วนหน้า -- เชียงใหม่
694 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดของสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาศูนย์คุมอง จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์ชัย ทวีพานิช / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ศูนย์คุมอง (เชียงใหม่)
การตลาด
ผู้ปกครอง
695 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการให้บริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ / สุธีรา ตะริโย / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
ความพอใจในการทำงาน
โรงงาน
อุตสาหกรรม
696 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลตราด / พจนี ปิติชัยชาญ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลตราด. หอผู้ป่วยอายุรกรรม
ผู้ป่วย -- การดูแล
ความพอใจของผู้ป่วย
Patient satisfaction -- Trat Hospital
Patient care -- Trat Hospital
Dissertations, academic -- public health
697 ความพึงพอใจของผู้รับคำปรึกษาและผู้ให้คำปรึกษาที่มีต่อการให้คำปรึกษาผู้ป่วยยาบ้าและครอบครัว ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ / ขวัญชนก เตจ๊ะฟอง / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด
ยาเสพติด
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่
ครอบครัว
ความพอใจ
698 ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานหลังการนำ ISO 9002 มาใช้ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน / สุบิน รักเหล่า / 2545 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน -- พนักงาน
ไอเอสโอ 9002
ความพอใจในการทำงาน
699 ความพึงพอใจของร้านค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการให้บริการขนส่งของธุรกิจขนส่งสินค้ารับช่วง / พิรุณรัตน์ จักษ์เมธา / 2545 /Full Text
Subject
การขนส่ง
ความพอใจในการทำงาน
ร้านค้าส่ง
สินค้า -- การขนส่ง
700 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของห้างคาร์ฟูร์ สาขาเชียงใหม่ / จรรยา เจียมหาทรัพย์ / 2545 /Full Text
Subject
ห้างคาร์ฟูร์ สาขาเชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน
ลูกค้า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70