ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 ความต้องการในการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / รื่นฤทัย เขตต์นนท์ / 2545 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การฝึกอบรม
เกษตรกร -- เชียงใหม่
662 ความต้องการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว :bกรณีเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / นภัค วัฒนคุณ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เวียงท่ากาน (เชียงใหม่)
663 ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / บุษยากร อุบลพฤกษ์ / 2545 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
664 ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง / ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ / 2545 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
665 ความต้องการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พรรณี พิบูลย์ / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
666 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการ ของผู้ปกครองเด็กป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริพร เชาวน์ลักษณ์สกุล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกผู้ป่วยนอก
การพยาบาล -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
บิดามารดา -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Nursing services
Patient satisfaction
667 ความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรี ของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / ศาริณี ตันประยูร / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- การศึกษาและการสอน
โรงแรม -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
668 ความเต็มใจจ่ายสำหรับการจ่ายร่วมค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษา ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ในเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ดาลัด แก้วบัวพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศูนย์สุขภาพชุมชน
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Primary health care -- Chiang Mai
Payment
Hospitals -- Outpatient services -- Prospective payment
669 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของการตอบสนองต่อการขาดโบรอนในถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำ / อยุธย์ คงปั้น / 2545 /Full Text
Subject
ถั่วเขียว
พันธุกรรม
โบรอน
670 ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ / 2545 /Full Text
Subject
ชาวจีน -- พิษณุโลก
จีน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
671 ความเป็นประชาสังคมของวิทยุชุมชนจังหวัดเชียงรายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ / สุรีย์วรรณ สิทธิยศ / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
วิทยุ
ประชาสังคม -- เชียงราย
672 ความแปรปรวนของแนวทางเดินของแขนง recurrent ของเส้นประสาท median ในร่างชำแหละสดของคนไทย / มนัสพร เศรษฐดาวิทย์ / 2545 /Full Text
Subject
เส้นประสาท
กายวิภาคศาสตร์
Median nerve
Anatomy
Dissertations, academic -- Anatomy
673 ความผาสุกของผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มารับการรักษาที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ / วาสนา เกษมสุข / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
ผู้ดูแลเด็ก
เด็กพัฒนาการช้า
Dissertations, academic -- nursing
674 ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / ระวีวรรณ ถวายทรัพย์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความสุข
จิตวิญญาณ
Dissertations, academic -- nursing
675 ความผาสุกทางวิญญาณของเด็กวัยรุ่น / กัลยา พลอยใหม่ / 2545 /Full Text
Subject
จิตวิญญาณ
สุขภาพ
ความสุข
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Spiritualism
676 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือ พิชญากุล ศริปัญญา / พิชญากุล ศิริปัญญา / 2545 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือ
การจัดองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ -- ไทย (ภาคเหนือ)
677 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลต่องานสาธารณสุขมูลฐาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ / สุทธิหญิง ฝอยทอง / 2545 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน -- ชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบล
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
678 ความพร้อมในการขยายระบบการประกันสังคมไปยังสถานประกอบการขนาดเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พลเทพ บุณยะกาญจน / 2545 /Full Text
Subject
ประกันสังคม
แรงงาน -- เชียงใหม่
นายจ้าง
ลูกจ้าง
679 ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / เศรษฐวิทย์ สมสัตย์ / 2545 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
680 ความพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / อนนท์ สร้างอารมย์ / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
พยาบาล
นักศึกษาพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Role


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70