ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ / ศศิวิมล คงเมือง / 2545 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
ความเครียด
642 ความจำเป็นและแนวทางการแปรรูปการสื่อสารแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน / สาธร ทองปัตย์ / 2545 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
643 ความเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมและปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมของภาคเกษตรกรรมในภาคเหนือของประเทศไทย / ศศิวิมล ชำนาญอาสา / 2545 /Full Text
Subject
การผลิต
เกษตรกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
การพัฒนาการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
644 ความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี เชียงใหม่ / อัมเรศ เนตาสิทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
645 ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านท่ามะแกง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / อนุโณทัย คำเครื่อง / 2545 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การเรียน
646 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / สาวิตรี อรกูล / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- การดูแล
ความฉลาดทางอารมณ์
Dissertations, academic -- nursing
647 ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง / บัวทิพย์ ใจตรงดี / 2545 /Full Text
Subject
เพศ -- ความเสี่ยง
ความฉลาดทางอารมณ์
วัยรุ่น -- ลพบุรี
Dissertations, academic -- nursing
648 ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลิกเสพแอมเฟตามีนของผู้ที่ติดแอมเฟตามีน / สุมิตรา ศรสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
แอมฟิตะมิน
ยาเสพติด -- เชียงใหม่
ความเชื่อ
Dissertations, academic -- nursing
649 ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน / ศิริพร ปาระมะ / 2545 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
สุขภาพ
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ความเชื่อ
650 ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติเพื่อเลิกดื่มสุราของผู้ที่ติดสุรา ในโรงพยาบาลลำพูน / นิศานาถ โชคเกิด / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
สุขภาพ
ความเชื่อ
คนติดสุรา -- ลำพูน
Dissertations, academic -- nursing
Health
Alcohol drinking
651 ความเชื่อเรื่องผีในชุมชนชนบทภาคเหนือ / แสงดาว วัฒนาพร / 2545 /Full Text
Subject
ผี
ความเชื่อ
ชนบท
ชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
652 ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน / หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ / 2545 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ลำปาง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นักท่องเที่ยว
653 ความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการในกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ ตามการรับรู้ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง / เรืองอุไร สินเปียง / 2545 /Full Text
Subject
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
Dissertations, academic -- nursing
Association
พยาบาล -- ลำปาง
โรงพยาบาลชุมชน
654 ความต้องการการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ จี เอส เอ็ม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์เคลื่อนที่
655 ความต้องการการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สิริณา เมธาธราธิป / 2545 /Full Text
Subject
ครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
656 ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาในโรงเรียนพระหฤทัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ / จุฑารัตน์ จันทร์คำ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย
ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การเรียน
การสอน
657 ความต้องการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย / สมบัติ งามอยู่ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
658 ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในการใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษา รอยัลปิงรีสอร์ท เชียงใหม่ / เนตรดาว วุฒิอิ่น / 2545 /Full Text
Subject
รอยัลปิงรีสอร์ท -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- ยุโรป
น้ำแร่ -- เชียงใหม่
659 ความต้องการของผู้ซื้อต่อการให้บริการการจำหน่ายทรัพย์กรรมสิทธิ์ธนาคารและทรัพย์ลูกหนี้มีปัญหา : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา มณีกาญจน์ / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรรมสิทธิ์
660 ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จามจุรีย์ เลิศจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Association


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70