ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความสามารถในการรองรับทางกายภาพ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / วิมลลักษณ์ วีระพันธุ์ / 2545 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
622 ความคิดเห็นของนักเรียนและความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย / นิธิกุล สายวิเศษ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
623 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีแว็บผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ / ฉัตรชัย วิบูลย์สิทธิโชค / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
อินเตอร์เน็ต -- การตลาด
เว็บไซต์
เวิลด์ไวด์เว็บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
624 ความคิดเห็นของผู้จัดการสาขาธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อรูปแบบการกำกับดูแลแนวใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต / วสันต์ ยศสมแสน / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ
625 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการของตลาดกลางข้าวเปลือก : กรณีศึกษา บริษัทเจ้าพระยาท่าเรือกำนันทรง จำกัด / ตาระเกษ จันทร์เพ็ญ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทเจ้าพระยาท่าเรือกำนันทรง
ข้าวเปลือก -- การตลาด
การตลาด
626 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการบริหารจัดการ ไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองแพร่ / ปราณี อนันต์บุญเอื้อ / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองแพร่
การท่องเที่ยว
ไนท์บาร์ซาร์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- แพร่
627 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของภัตตาคารการบินไทย จังหวัดเชียงใหม่ สุกัญญา นิพัธสัจก์ / สุกัญญา นิพัทธสัจก์ / 2545 /Full Text
Subject
การบินไทย
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
628 ความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในสำนักการศึกษาและโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / ศาสตรา ขันทปราบ / 2545 /Full Text
Subject
สำนักการศึกษาและโรงเรียน
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์
629 ความคิดเห็นของผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ / จิราพร ขีดดี / 2545 /Full Text
Subject
สถานีอนามัยหัวฝาย
ประกันสุขภาพ -- แพร่
ศูนย์สุขภาพชุมชน
630 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านจัดดอกไม้ต่อการนำระบบแฟรนไชส์มาใช้ / ทยา กิ่งเกตุ / 2545 /Full Text
Subject
แฟรนไชส์
การขายปลีก
ร้านค้าสะดวกซื้อ
ร้านดอกไม้
631 ความคิดเห็นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต่อการบริการจัดการเงินสดของธนาคารพาณิชย์ / มุกดา โกฎแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ธนาคารพาณิชย์ -- การบริการ
โรงงาน
เงินสด
632 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการเงินฝากประเภทประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ / เฉลิมพล เวชวิธี / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ -- การบริหาร
เงินฝากธนาคาร -- เชียงใหม่
633 ความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาลำพูนที่มีต่อเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว / รินทิพย์ จันทรธาดา / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
เงินฝากธนาคาร
634 ความคิดเห็นต่อการให้บริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / นฤมล คำเหลือง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
ประกันสุขภาพ
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Universal Health Care Coverage Program
Medical care -- Chiang Rai
Public health
635 ความคิดเห็นประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงคราชนิเวศน์ / ธวัชชัย พันธ์พิกุล / 2545 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูพิงค์ราชนิเวศน์
ตำรวจ
การสืบสวน -- เชียงใหม่
636 ความคิดเห็นและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการเมืองน่าอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / นิภา จักรสมศักดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
เมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- เชียงราย
สิ่งแวดล้อม
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
637 ความคิดเห็นและบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน / สุคนธ์ทิพย์ เผยกลิ่น / 2545 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ถนนสายเชียงใหม่ - ลำพูน
638 ความเครียด พฤติกรรมเผชิญความเครียดและการขจัดความเครียดของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย 2 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14 / ศิรา ฉัตรวรารัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักมวย
นักกีฬา
639 ความเครียดของครูยุคปฏิรูปการศึกษา : กรณีครูสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / สีจันทร์ ใจป้อ / 2545 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
ครู -- เชียงใหม่
640 ความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ / เกษดา เรืองสุทธินฤภาพ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ความเครียด
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
บุคลากรสาธารณสุข -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70