ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 กิจกรรมการเรียนภาษาไทยเชิงทักษสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความสามารถทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / บุษราภรณ์ พอจิต / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านค้างปินใจ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
602 กิจกรรมการให้บริหารของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลพิจิตร / พรทิพย์ รัตนวิชัย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร. ศูนย์สุขภาพชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
Health services
บริการทางการแพทย์ -- พิจิตร
สุขภาพ -- พิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิจิตร
603 กิจกรรมทางกายกับความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ / พนิตนันท์ โชติกเจริญสุข / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- กำแพงเพชร
การเคลื่อนไหว
ความสุข
จิตใจและร่างกาย
Dissertations, academic -- nursing
604 กิจกรรมแฝงของนักศึกษาสายช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / นคร ขำหาญ / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษา -- เชียงใหม่
ช่างอุตสาหกรรม
605 เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลของผู้ปกครองในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ยุพิน จันทร์สุขสถิตย์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
ผู้ปกครอง -- เชียงใหม่
606 ขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนในการจัดการผลกระทบจาก การใช้ถ่านหินลิกไนต์ในโรงบ่มใบยาสูบ : กรณีศึกษาบ้านดอนไชยป่าแขม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา / สัมพันธ์ อัมพุธ / 2545 /Full Text
Subject
โรงบ่มใบยาสูบ
ลิกไนต์ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยา
ใบยาสูบ
บ้านดอนไชยป่าแขม (พะเยา)
607 ข้อจำกัดในการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงราย / ทินกร อินทะชัย / 2545 /Full Text
Subject
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน
การปลูกป่า -- เชียงราย
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เชียงราย
608 ข้อจำกัดในการวางแผนการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะนันท์ แจ่มจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- การวางแผน
609 ขอบเขตของค่าใช้จ่ายสูงสุดของวงจรแฮมิลโทเนียน / ชีวรัตน์ เหมือนชาติ / 2545 /Full Text
Subject
วงจรแฮมิลโทเนียน
โทโพโลยี
610 คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ / ยุทธภูมิ ตันติมาลา / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
611 ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุวัดคำใน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ระวิ แก้วสุกใส / 2545 /Full Text
Subject
ชมรมผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- แม่ฮ่องสอน
สุขภาพ
Age groups -- Mae Hong Son
Aged -- Mae Hong Son
Dissertations, academic -- Public health
612 ความเข้มแข็งอดทน และความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ / รัตรน์ตนา อ้นภู / 2545 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
ครอบครัว
ความเครียด
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
613 ความคงอยู่ในอาชีพแกะสลักไม้ของชุมชนกิ่วแลน้อยและกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ทรงเดช สุทธสา / 2545 /Full Text
Subject
การแกะสลักไม้
อาชีพ
บ้านกิ่วแลน้อย (เชียงใหม่)
บ้านกิ่วแลหลวง (เชียงใหม่)
614 ความคาดหวังของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในการให้ศาลลงโทษผู้กระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง / จุมพล เชาวลิต / 2545 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง
กฎหมายเลือกตั้ง
ศาล
615 ความคาดหวังของประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีต่อโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ / นันทวัน เชวงวิศิษฎ์ / 2545 /Full Text
Subject
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
616 ความคาดหวังของสมาชิกต่อบทบาทของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ / นงลักษณ์ ย่างสุข / 2545 /Full Text
Subject
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
หอการค้า
617 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / เสาวนีย์ กันทะแสน / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านรวมมิตร (เชียงราย)
618 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสุขศึกษาที่ผลิตโดยกรมอนามัย ของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / หทัยรัตน์ ทองเขียว / 2545 /Full Text
Subject
กรมอนามัย
สุขศึกษา -- การสอนด้วยอุปกรณ์
การสอนด้วยอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- แม่ฮ่องสอน
619 ความคิดเห็นของทีมสุขภาพที่มีต่อโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลแม่สะเรียง / อดิศักดิ์ มโนวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
ประกันสุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Insurance, health
620 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการ ของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงราย / พีระพงษ์ ดวงสนิท / 2545 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงราย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงราย
มัคคุเทศก์ -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70