ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและพยาบาล / รุ่งเพชร หอมสุวรรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การสื่อสาร
ทางเดินหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
Communication
Intubation
582 การเสริมกิจกรรมที่เน้นรูปแบบภาษาในการสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านไวยากรณ์ / จินดารัตน์ สนธิรักษ์ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
583 การหาเอกลักษณ์ของ Bradyrhizobium สายพันธุ์พ้นเมืองในเขตภาคเหนือของไทย / ชนกานต์ พรมศิริ / 2545 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
Bradyrhizobium
584 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง / จักรพันธุ์ พิชคุณ / 2545 /Full Text
Subject
โครงการหลวงขุนวาง
ม้ง
สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
585 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวไทยภูเขาในลุ่มน้ำลาง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ปราโมทย์ เอื้ออำนวย / 2545 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- แม่ฮ่องสอน
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แม่ฮ่องสอน
ชาวเขา
ลุ่มน้ำลาง (แม่ฮ่องสอน)
586 การอนุรักษ์ทัศนียทรัพยากรในเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณ ถนนราชดำเนิน ถนนท่าแพ และถนนเจริญเมือง / ปัญญวัจน์ ชลวิชิต / 2545 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ภูมิทัศน์
ทัศนียภาพ
เมือง -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
587 การอนุรักษ์แหล่งสมุนไพรเพื่อการรักษาแบบพื้นบ้านของชนเผ่าลาฮู :b กรณีศึกษา บ้านแม่คำน้อย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / พรรณี ชัยยาโน / 2545 /Full Text
Subject
สมุนไพร
การแพทย์แผนโบราณ -- เชียงราย
ลาฮู
บ้านแม่คำน้อย (เชียงราย)
588 การอบรมเลี้ยงดูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / พัชรินทร์ ไชยวงค์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การอบรม
589 การออกแบบโครงสร้างโมเลกุล การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะ ของไตรบล็อกเทอร์พอลิเมอร์ตัวใหม่สำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ / มานิตา ดุมกลาง / 2545 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์
โครงสร้างโมเลกุล
ไตรบล็อกเทอร์โพลิเมอร์
การแพทย์
590 การออกแบบตัวควบคุมสำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟโดยใช้ทฤษฎีฟัซซีลอจิกปรับตัวได้และจีนีติกอัลกอริทึม / ทัศนะ ถมทอง / 2545 /Full Text
Subject
การควบคุมอัตโนมัติ
ฟัสซีลอจิก
วงจรไฟฟ้า
จีเนติกอัลกอริทึม
591 การออกแบบที่เหมาะสมของกระบวนการเอเอสแบบตะกอนเดี่ยวสำหรับกำจัดไนโตรเจน โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ / เดชชาติ เจริญจักร / 2545 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ไนโตรเจน -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
592 การออกแบบที่เหมาะสมของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนที่ใช้สารทำงานหลายชนิด / นัฏฐพล จันทร์รอด / 2545 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
เทอร์โมไซฟอน
593 การออกแบบระบบควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกโดยใช้วิธี ฮาร์ด ซี - มีน คลัสเตอริงก์เพื่อการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ / ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ / 2545 /Full Text
Subject
การปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
ฟัสซีลอจิก
การควบคุมอัตโนมัติ
594 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อการส่งออก / กฤษณ์ วงศ์สมฤดี / 2545 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์ -- การส่งออก
ไม้ยางพารา
การส่งออก
595 การออกแบบและประเมินสมรรถนะระบบอบแห้งสุญญากาศแบบหัวฉีดน้ำ / พยุงศักดิ์ บุญสิทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
การอบแห้ง
ระบบอบแห้งสุญญากาศแบบหัวฉีดน้ำ
596 การออกแบบและสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการอบแห้งขนม / เจนจิรา เปี่ยมดี / 2545 /Full Text
Subject
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ความร้อน -- การนำกลับมาใช้ใหม่
ขนม -- การอบแห้ง
597 การออกแบบและสร้างแม่เหล็กแบบอัลฟา / จตุพร สายสุด / 2545 /Full Text
Subject
แม่เหล็ก
สนามแม่เหล็ก
598 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยแม่เมาะแบบคัดและไม่คัดแยกขนาดโดยปรับปรุงตามมาตรฐานเอซีไอ / สัญชัย สอาดกิตินันท์ / 2545 /Full Text
Subject
คอนกรีต
เอซีไอ
ขี้เถ้าลอย
599 กำเนิดและพัฒนาการของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเชียงใหม่ / อารีรัตน์ ฟองศักดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น
กลุ่มการเมืองท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล -- การเลือกตั้ง
เทศบาลตำบล
600 กิจกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้านของผู้ดูแล / วาสนา ปานดอก / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
ผู้ป่วย -- การดูแล -- แม่ฮ่องสอน
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70