ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี / อนุชา ปัญจขันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
พื้นที่สูง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตำบลผาช้างน้อย (พะเยา)
42 การจัดการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชนชนบทภาคเหนือ / รัฐติกานต์ ปันเปอะ / 2545 /Full Text
Subject
ความขัดแย้ง
ชุมชน
ลำพูน -- ภาวะชนบท
บ้านต้นผึ้ง (ลำพูน)
43 การจัดการความขัดแย้งในชุมชนบนพื้นที่สูง พระเกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร / กิตฺติภทโท, ภิกขุ / 2545 /Full Text
Subject
ความขัดแย้ง
ชุมชน -- เชียงใหม่
44 การจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน : กรณีเขื่อนปากมูล / จาตุพัจน์ รัฐกิจรุ่งโรจน์ / 2545 /Full Text
Subject
ความขัดแย้ง
เขื่อนปากมูล
45 การจัดการความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและความรับผิดตามกฎหมายของธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พิศมัย วิพัฒครุฑ / 2545 /Full Text
Subject
โรงแรม
ความเสี่ยง
ทรัพย์สิน
กฎหมาย
46 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเครือข่ายลุ่มแม่น้ำแรก ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / ดิเรก เครือจินลิ / 2545 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
ลุ่มน้ำ -- เชียงใหม่
แม่น้ำแรก
47 การจัดการทรัพยากรระดับชุมชน : กรณีศึกษาการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / เอื้อมพร ภัทรชัยยาคุปต์ / 2545 /Full Text
Subject
น้ำบาดาล
น้ำในการเกษตร -- ลำพูน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ลำพูน
48 การจัดการป่าชุมชนบ้านต๊ำในกับหลักการจัดการของกรมป่าไม้ : กรณีศึกษา บ้านต๊ำใน ตำบลต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / วรรณี ธงเธียร / 2545 /Full Text
Subject
กรมป่าไม้
ป่าชุมชน
ป่าไม้และการป่าไม้
บ้านต๊ำใน (พะเยา)
49 การจัดการฝึกงานของนักเรียนแผนกพาณิชยกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / เพียรทอง ธรรมเมืองมูล / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนฮอดพิทยาคม -- นักเรียน
นักเรียนพาณิชยกรรม -- เชียงใหม่
การฝึกงาน
50 การจัดการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเรียนและการเล่นกีฬาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / สุรพงษ์ โล่ห์เพ็ชร / 2545 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุในโรงเรียน
กีฬา
การเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
51 การจัดการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน / นรินทร์ สุขะวงศ์นันท์ / 2545 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
การเรียน
การสอน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
52 การจัดการเรียนการสอนในโครงการศูนย์โรงเรียนตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / อุทัยวรรณ อินทรสุขุม / 2545 /Full Text
Subject
โครงการศูนย์โรงเรียนตำบลสันกลาง
การเรียน
การสอน
53 การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณลักษณะนักวิจัยในนักเรียนประถมศึกษา / นุชนาฎ เอกกา / 2545 /Full Text
Subject
นักวิจัย
นักเรียนประถมศึกษา
วิจัย
การเรียน
การสอน
54 การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย / มงคล สิทธิหล่อ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
สงฆ์ -- การศึกษา -- เชียงราย
55 การจัดการศึกษาวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / เอกปรัชญา ยานะสาร / 2545 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตำบลป่าเมี่ยง -- เชียงใหม่
56 การจัดการสิ่งแวดล้อมตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองพะเยา / รุจิดา วิไลรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองพะเยา
ตลาด -- พะเยา
สิ่งแวดล้อม
57 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองลำพูน / พงศธร คำใจหนัก / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน
ชุมชนเมือง -- ลำพูน
สิ่งแวดล้อม
58 การจัดซื้อวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / ปุญญารักข์ สมคิด / 2545 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
อุตสาหกรรม
วัตถุดิบ
การจัดซื้อ
59 การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำของตำบลสถานอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / ภูเบศร์ จักรสมศักดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
ทรัพยากรทางน้ำ -- เชียงราย
ทรัพยากรทางน้ำ -- ฐานข้อมูล
60 การจัดทำตำรับมาตรฐานและหาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านชาวยอง / รำไพ ปัญญาพรหม / 2545 /Full Text
Subject
การปรุงอาหาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
โภชนาการ
ไทยอง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70