ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การสร้างข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค 016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ / ณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นสอน / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
542 การสร้างเครื่องมือเพื่อดำเนินการแนะแนวการเลือกกลุ่มอาชีพ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ชุลีกร ใหม่เขียว / 2545 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ
การแนะแนวอาชีพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อาชีพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
543 การสร้างเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบดูดกลืน / ระเด่น โพธิ์ดี / 2545 /Full Text
Subject
เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบดูดกลืน
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์
544 การสร้างชุดการสอนเรื่องนิวแมติกส์ที่ควบคุมด้วยระบบรีเลย์ / อนุพงษ์ ยาวุฑฒิ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี
นิวแมติกส์
การสอน
545 การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / จิตติมา ธรรมราชา / 2545 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลพบุรี
546 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเสริมคำศัพท ์ภาษาอังกฤษเกษตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน / สมรมิตร ตัณฑิกุล / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
547 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคงมะดะวิทยาคม จังหวัดเชียงราย / รัชฎาภรณ์ ก้อนแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
จำนวนเลข
548 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ / สุเธียร ปงเมฆ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ความน่าจะเป็น -- การศึกษาและการสอน
549 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกเรื่อง การบวก และการลบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / เจียมใจ พันธ์พัฒนากุล / 2545 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา
550 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม Ms-Word หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ / สมหวัง ดีแท้ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารพัดช่างเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์
551 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม / เสรี จันมะยม / 2545 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
552 การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊ก สำหรับกระบวนวิชา คอมพิวเตอร์ชั้นสูงกับการศึกษา / ฐานันดร์ รัษฐานุวัติ / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์
การศึกษา
553 การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊ก สำหรับกระบวนวิชาโทรทัศน์เพื่อการศึกษา / ณัฐกานต์ ภาคพรต / 2545 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
โทรทัศน์
554 การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊ก สำหรับกระบวนวิชาภาพถ่ายชั้นสูงทางการศึกษา / นภารัตน์ จันบัว / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การศึกษา -- ภาพ
555 การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊ก สำหรับกระบวนวิชาแหล่งความรู้เพื่อการศึกษา / วิภพ ไชยธรรม / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
556 การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊กกระบวนวิชา การถ่ายรูปทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริศนา กันกา / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การถ่ายรูป
นักศึกษา -- เชียงใหม่
557 การสร้างโปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาบาสเกตบอล / สมบูรณ์ นิติอมรรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
บาสเกตบอล
นักกีฬา -- เชียงใหม่
สมรรถภาพทางกาย
การเคลื่อนไหว
558 การสร้างโปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฮอกกี้ / เผด็จ ขอบรูป / 2545 /Full Text
Subject
ฮอกกี้
นักกีฬา -- เชียงใหม่
สมรรถภาพทางกาย
การเคลื่อนไหว
559 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จังหวัดตาก / จิราภรณ์ ขันธพิน / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ตาก
560 การสร้างแผนการสอนที่ใช้เกมประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / แพรพรรณ สมทรัพย์ / 2545 /Full Text
Subject
แผนการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70