ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การศึกษาอุปสงค์และปัญหาของผู้ใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม ของชนกลุ่มน้อยในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / จุไรรัตน์ สุภาพ / 2545 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
อุปสงค์
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ชนกลุ่มน้อย -- เชียงใหม่
522 การศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับและการลดปริมาณอาร์เซนิกในน้ำ โดยใช้ถ่านกัมมันต์ / ฌาณเกษม เจริญผล / 2545 /Full Text
Subject
อาร์เซนิก
สารหนู
ไอโซเทอร์ม
น้ำ
คาร์บอนกัมมันต์ -- การดูดซับ
523 การส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่แบคทีเรีย Escherichia coliโดยไอออนบีมพลังงานต่ำ / สุกัญญา พิทักษ์รัตนานุกูล / 2545 /Full Text
Subject
พลาสมิด
แบคทีเรีย
ไอออนบีม
524 การส่งผ่านราคาระหว่างตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยในภาคเหนือของประเทศไทย / สมลาภ ตั้งจิรโชติ / 2545 /Full Text
Subject
ลำไย -- การตลาด
การตลาด
ลำไย -- ราคา
525 การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลางของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ : กรณีศึกษาสถานบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ฉานรัตน์ การัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- การขาย
การจัดการขาย -- เชียงใหม่
สถานบริการ
526 การส่งเสริมการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / พุทธพันธ์ ทุมา / 2545 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
527 การส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์ให้แก่มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยว กฤตยา จักรสาร / กฤติยา จักรสาร / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์
พฤกษศาสตร์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
528 การส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการเรียนรู้ภาระงานที่ใช้ความรู้เป็นฐาน / ศรีนวล บุญธรรม / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
การเรียนรู้
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
529 การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา / รังสิมา สง่าเมือง / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา
การสอน
530 การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ / สุรเชษฐ์ เปาวัลย์ / 2545 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
531 การส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเครือข่ายออกกำลังกาย 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ / นิยดา ปัณฑวนันท์ / 2545 /Full Text
Subject
กลุ่มเครือข่ายออกกำลังกาย 700 ปี
การออกกำลังกาย
การส่งเสริมสุขภาพ
532 การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมสุขภาพ และการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุหัวใจวายเลือดคั่ง / เยาวภา บุญเที่ยง / 2545 /Full Text
Subject
หัวใจวายเลือดคั่ง
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
โรงพยาบาล
ผู้สูงอายุ -- ภาวะสังคม
Dissertations, academic -- nursing
533 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลที่เป็นโรคจิตเภท / วันเพ็ญ ยืนยงแสน / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- พะเยา
ผู้ป่วย -- การดูแล -- พะเยา
ผู้ป่วย -- แง่สังคม -- พะเยา
Dissertations, academic -- nursing
534 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ประไพ ทยายุทธ / 2545 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สุรา
สังคม
Dissertations, academic -- nursing
535 การสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุที่รับบริการในคลินิกจิตเวช / สรินดา น้อยสุข / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
จิตเวศศาสตร์
ผู้สูงอายุ -- นครสวรรค์
สังคม
Dissertations, academic -- nursing
536 การสร้างข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 011 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ / สมัย เหมือนสุทธวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา
537 การสร้างข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค 012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ / วิลาวัลย์ เกิดพงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
538 การสร้างข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค 013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ / กรุณา บุษบงค์ / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
539 การสร้างข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค 014 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ / ภาวดี อินทรศรี / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
540 การสร้างข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค 015 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ / ฌาณทัศน์ พรมสาส์น / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70