ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การศึกษาปริมาณของโซเดียมอิริทธอเบทต่อการลดปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ตกค้างในไส้กรอกเวียนนา / สุพิศสา ปิ่นพงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
ไส้กรอกเวียนนา
ไนเตรท
โซเดียมอิริทธอเบท
502 การศึกษาปริมาณแร่ธาตุสังกะสี ทองแดง ในผักพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ / นงลรรคณ์ สุทร / 2545 /Full Text
Subject
ผัก
สังกะสี
ทองแดง
503 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ / ดารัตน์ สิทธิการ / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษา
504 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านการตลาดที่มีต่อการค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ตและการค้าปลีกแบบมีร้านค้า / ณัฐจักร์ ตรีสัตยาเวทย์ / 2545 /Full Text
Subject
การตลาด
บริโภคกรรม
อินเตอร์เน็ต
505 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวหอมมะลิกับข้าวสุพรรณบุรีในอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงแพชร / เกรียงไกร มายประเสริฐ / 2545 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ข้าวหอมมะลิ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ข้าวสุพรรณบุรี -- ต้นทุนและประสิทธิผล
506 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรของเทศบาลตำบลหางดงและเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ / วรเทพ เชื้อเจ็ดองค์ / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลหางดง
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
การจัดองค์การ
องค์การ
507 การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมทางบัญชี : กรณีศึกษาโปรแกรม QuickBooks และโปรแกรม Peachtree accounting / วิสุทธร จิตอารี / 2545 /Full Text
Subject
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
508 การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา / อมรรัตน์ ตีรณวัฒนากูล / 2545 /Full Text
Subject
การบัญชี -- มาตรฐาน
การบัญชี -- ไทย
การบัญชี -- สหรัฐอเมริกา
การเงิน
509 การศึกษาผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมการบัญชีของนักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ / ปรียวาจ แววงาม / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร -- นักศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การบัญชี -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
510 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการลดน้ำหนักของนักศึกษาวัยรุ่นหญิงในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / พัชราภรณ์ เซียสกุล / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
อาหาร
การลดน้ำหนัก
นักศึกษา -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
511 การศึกษาพฤติกรรมการล้าและการแตกหักบริเวณผลกระทบจากความร้อนของเหล็ก เกรด เอไอเอสไอ 4340 เพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการเชื่อมซ่อม / ณรงค์ฤทธ์ โทธรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
เหล็ก -- การเชื่อม
งานเหล็ก
โลหะ -- การเชื่อม
การเชื่อม
512 การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / ศุภชัย ไชยลังกา / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลแม่สาย
ขยะ
ขยะ -- แง่สิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสีย
513 การศึกษาภาระภาษีของครัวเรือน จำแนกตามชั้นของรายได้ในช่วงปี พ.ศ. 2539-2543 / สุเพ็ญศรี วิเศษพาณิชย์ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษี
ครัวเรือน
รายได้
514 การศึกษาลักษณะเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน / วราพร จำปา / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ความเรียง -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
515 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมที่ใช้เทศน์ในพิธีศพแบบล้านนา / วีรยุทธ นาคเจริญ / 2545 /Full Text
Subject
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
การวิเคราะห์เนื้อหา
พิธีศพ
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
516 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมที่ใช้ในพิธีพุทธาภิเษกแบบล้านนา พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย คำปัน) / ศุภชัย, พระครู / 2545 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
พิธีพุทธาภิเษก
517 การศึกษาวิธีการจัดทำระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (จี เอ็ม พี) ของโรงงาน ผลิตอาหารขบเคี้ยว บริษัทฟริโต เลย์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธานี ตระกูลอินทร์ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทฟริโต เลย์ (ประเทศไทย)
การบริหารงานผลิต
อาหาร -- การผลิต
การผลิต -- มาตรฐาน
มันฝรั่ง -- การผลิต
ข้าวเกรียบ -- การผลิต
518 การศึกษาวิธีการผลิตเต้าเจี้ยวจากถั่วเหลืองที่ได้จากระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / วัชราภรณ์ ศรีชู / 2545 /Full Text
Subject
เต้าเจี้ยว
ถั่วเหลือง
เกษตรอินทรีย์
519 การศึกษาสมรรถนะการหมักมูลฝอยชุมชนแบบไร้ออกซิเจนชนิดสองขั้นตอนที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ของถังสร้างกรดต่างกัน / สุภกิจ ดีโสภา / 2545 /Full Text
Subject
ขยะ -- เชียงใหม่
สารประกอบอินทรีย์
มีเธน
520 การศึกษาอุปสงค์ของการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สุพจน์ ภิญโญภัสสร / 2545 /Full Text
Subject
อุปสงค์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การเรียนพิเศษ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70