ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การศึกษาความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านบริหารธุรกิจ / กำพล จิรายุเจริญศักดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
บริหารธุรกิจ -- การอบรม
หลักสูตร
482 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขยายการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพของบริษัท นอร์ทเทิร์นฟาร์ม (1996) จำกัด / พงษ์ชัย ภู่พิพัฒนา / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทนอร์ทเทิร์นฟาร์ม (1996)
เนื้อโคขุน -- การผลิต
การจัดการธุรกิจ
483 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนเปิดสาขากิจการ ขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษา บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด / ณัฏฐ์ ยาศิรินทร์ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988
สินค้า -- การขนส่ง
การลงทุน -- เชียงราย
รถบรรทุก
484 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนตั้งโรงงานผลิตเครื่องประดับเทียม ในจังหวัดเชียงใหม่ / พลวัฒน์ อินทรประดิษฐ์ / 2545 /Full Text
Subject
การลงทุน
เครื่องประดับ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- เชียงใหม่
485 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานทำแบบของบริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด / จักรพันธ์ ตรีสารศรี / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
วัสดุทนไฟ
ต้นทุนการผลิต
486 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน กระดาษมูลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / ฐิฏิกา สุริยะสาร / 2545 /Full Text
Subject
การลงทุน
กระดาษมูลช้าง -- การผลิต
487 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / ธารินี เลิศพุทธรักษ์ / 2545 /Full Text
Subject
เซเว่นอีเลฟเว่น
การลงทุน
ร้านค้าสะดวกซื้อ
488 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจฟาร์มสุนัขในจังหวัดเชียงใหม่ / สิริยุพา ชัยพรหม / 2545 /Full Text
Subject
การลงทุน
ฟาร์มสุนัข -- การลงทุน
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
489 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมเชียงใหม่ออคิด / สรรสกล พิกุลเคหา / 2545 /Full Text
Subject
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การลงทุน
โรงแรม -- เชียงใหม่
490 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีส่วนประสมทางการตลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดตันติออโตเมชั่น / วรชาติ ตันติวาจา / 2545 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดตันติออโตเมชั่น
การตลาด
ลูกค้า
อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ไฟฟ้า -- การตลาด
491 การศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมในประเทศไทย / พิเชษฐ โพธิจรรยากุล / 2545 /Full Text
Subject
กองทุนรวม
ความเสี่ยง
492 การศึกษาชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารปรุงสำเร็จ ที่จำหน่ายในโรงอาหารสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / อรพินท์ เบ็ญจกรรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงอาหาร
อาหาร
จุลินทรีย์
493 การศึกษาเชิงวิเคราะห์คร่าวร่ำคำสอนเจ้าราช พระครูสถิตจิตตสังวร (เสถียร คำเกตุ) / เสถียร, พระครู / 2545 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
คร่าวร่ำคำสอนเจ้าราช
494 การศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / วรรณภา ฐิติธนานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่
ขยะ -- แง่เศรษฐกิจ
495 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการบริการของโรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย / พีชญ์กันย์ เผ่าวัฒนา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ลาว -- การบริการ
ต้นทุนการผลิต
496 การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการในการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจนิติบุคคลในจังหวัดลำปาง / อัญชนา เหมวงศ์กุล / 2545 /Full Text
Subject
การบัญชี
นิติบุคคล
ธุรกิจ
497 การศึกษาเนื้อลิ้นจี่แช่อิ่มอบแห้งโดยวิธีแช่อิ่มแบบช้าและวิธีออสโมติกดีไฮเดรชัน / วัฒนา เอื้อตรงจิตต์ / 2545 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
ลิ้นจี่ -- การอบแห้ง
498 การศึกษาในฐานะเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับสิงคโปร์ / สาวิตรี ตลับแป้น / 2545 /Full Text
Subject
รัฐ
การเมือง
499 การศึกษาบทสู่ขวัญและพิธีสู่ขวัญของชาวไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน / สมพงษ์ จิตอารีย์ / 2545 /Full Text
Subject
ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ลื้อ -- น่าน
พิธีสู่ขวัญ
500 การศึกษาประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคของระบบการกำกับดูแลผู้เสียภาษีอย่างใกล้ชิดเป็นรายสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ / ทิพากร นาคะผิว / 2545 /Full Text
Subject
ภาษี
สถานประกอบการ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70