ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของเขตโทรศัพท์ภาคเหนือที่ 1-4 ฝ่ายโทรศัพท์ภาคเหนือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2539-2543 / พิชญาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายโทรศัพท์ภาคเหนือ
งบการเงิน
462 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจขนส่งสินค้า : กรณีศึกษาบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง (1988) จำกัด / อรุโณทัย สุวิทย์ศักดานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง (1988)
สินค้า -- การขนส่ง
463 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ระหว่าง พ.ศ.2540-2544 / จิราภรณ์ จอมพันธุ์ / 2545 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
อุตสาหกรรมอัญมณี -- ลำพูน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- ลำพูน
464 การวิเคราะห์แผ่นฟิลม์เอ็กซ์เรย์เพื่อตรวจหารอยโรคบริเวณปลายรากฟัน โดยใช้แบบจำลองที่ปรับรูปได้ด้วยการไหลของแกรเดียนต์เวกเตอร์ / ภัทราพร พรหมคำตัน / 2545 /Full Text
Subject
ฟิล์มเอกซเรย์
ฟัน -- โรค
คลองรากฟัน
แกรเดียนต์เวกเตอร์
465 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคการท่องเที่ยวภายในประเทศของประชากรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชินวัฒน์ อรรถเวทิน / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
เชียงใหม่ -- ประชากร
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
466 การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับการสอนผู้ป่วยศัลยกรรมในประเทศไทย / อาภรณ์ คำก้อน / 2545 /Full Text
Subject
การพยาบาล
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
การสอน
Dissertations, academic -- nursing
467 การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ จัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / นวลสกุล แก้วลาย / 2545 /Full Text
Subject
ความเจ็บปวด
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
การพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
468 การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ ลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยศัลยกรรม / สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ / 2545 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ความวิตกกังวล
พยาบาลกับผู้ป่วย
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
469 การวิเคราะห์ระบบบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้างเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ กรณีศึกษาสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุธีรา กิจนาบูรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การบัญชี -- การวิเคราะห์
การคลัง
ประสิทธิผลองค์การ
470 การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / สุริยา ส้มจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
การท่องเที่ยว -- การตลาด
การตลาด
471 การวิเคราะห์สารให้กลิ่นจากแป้งและกากถั่วเหลือง ที่ผลิตโดย Candida norvegica MD 1-2-1 ด้วยเทคนิค GC-MS และ HS-SPME / วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ / 2545 /Full Text
Subject
สารประกอบให้กลิ่น
แป้ง
กากถั่วเหลือง
472 การวิเคราะห์เส้นสเปกตรัมสว่างของระบบดาวคู่อุปราคาปีตาไลรี / เฉลา วงศ์แสง / 2545 /Full Text
Subject
ดาวคู่อุปราคา
สเปกตรัม
473 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา จังหวัดสกลนคร / ปริญญา อุปลา / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียน -- สกลนคร
วิจัยปฏิบัติการ
474 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / จาโรจน์ วงศ์กระจ่าง / 2545 /Full Text
Subject
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
การเรียนรู้
ครู -- เชียงใหม่
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
475 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ / ภิรมย์ จองคำอาง / 2545 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
ชนบท
ชมรมผู้สูงอายุ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
476 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนและชุมชนด้วยโครงงานอาชีพ / ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
เศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
ชุมชน
477 การศึกษาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่ 4 สถาบันชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน / ชนิกา คำพุฒ / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันชนชาติยูนนาน
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
นักศึกษา -- จีน
478 การศึกษาการดำเนินงานของโรงบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเอเอสเอ็มหนึ่ง / สมพล สุขพร้อม / 2545 /Full Text
Subject
น้ำเสีย
โรงบำบัดน้ำ
เอเอสเอ็มหนึ่ง
479 การศึกษาการเรียนการสอนวิธีทำอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ / สำราญ โพธิ์จาด / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
อาหารไทย
480 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ กับความสามารถทางสมองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ดรุณี ร่องสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์
สมอง
นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70