ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคขาวลำพูน โคนมลูกผสม และโคนมพันธุ์แท้ฟรีเชี่ยนด้วยไมโครแซทเทลไลท์ที่สัมพันธ์กับการผลิตน้ำนม / อรพรรณ จันทรังษี / 2545 /Full Text
Subject
โคขาวลำพูน
โคนม
โค -- พันธุ์
442 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนอุตสาหกรรมการผลิตผัก ผลไม้กระป๋อง : กรณีศึกษาบริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด / เจษฎา เจริญกิติศัพท์ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทอาหารภาคเหนือ
ผลไม้กระป๋อง
ผักกระป๋อง
443 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารงานของสาขาธนาคารรัฐบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ / ปรารถนา ธุระงาน / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- การบริหาร -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
444 การวิเคราะห์ดัชนีหุ้นไทยโดยวิธีการถดถอยแบบสวิชชิง / ปวีณา คำพุกกะ / 2545 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
445 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการทำฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่พันธ์ลูกผสมในจังหวัดเชียงใหม่ / เวทิศ บุญยืน / 2545 /Full Text
Subject
ไก่ -- ต้นทุนการผลิต
ฟาร์มไก่ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ฟาร์ม -- เชียงใหม่
446 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตสารเคมี จากพืชธรรมชาติ (สารสกัดสะเดา) ในประเทศไทย / เฉลิมพร รัตนโกสุมภ์ / 2545 /Full Text
Subject
สะเดา -- ต้นทุนการผลิต
ยาฆ่าแมลง -- ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิต
สารเคมี -- ต้นทุนการผลิต
447 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าในครัวเรือน / น้ำทิพย์ พรหมพิทยารัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
เสื้อผ้า -- ต้นทุนการผลิต
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ต้นทุนการผลิต
448 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตน้ำดื่มของวิสาหกิจหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / ยุพเรส พึ่งแสง / 2545 /Full Text
Subject
น้ำดื่ม -- เชียงใหม่ -- การผลิต
น้ำดื่ม -- ต้นทุนการผลิต
น้ำดื่ม -- ต้นทุนและประสิทธิผล
น้ำดื่มบรรจุขวด -- เชียงใหม่
449 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตเสื้อผ้ากีฬา แห่งหนึ่งในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ประทานพร โตใหญ่ / 2545 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
เสื้อผ้ากีฬา -- ต้นทุนการผลิต
เสื้อผ้ากีฬา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- ต้นทุนและประสิทธิผล
450 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการร้านขายนมสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พิษณุรักษ์ โพธิกุลชนันท์ / 2545 /Full Text
Subject
ร้านขายนม -- เชียงใหม่
ร้านขายนม -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ร้านขายนม -- ต้นทุนการผลิต
นมสด -- ต้นทุนการผลิต
451 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตสารแซนโธฟิลจากดอกดาวเรือง / จักรกฤษณ์ นากอง / 2545 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช -- ต้นทุนการผลิต
สารสกัดจากพืช -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ดาวเรือง
452 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์สาขาหนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธิติมา เจริญไพบูลย์สกุล / 2545 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- ต้นทุนการผลิต
ธนาคารพาณิชย์ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
453 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุกิจ แป้นประสิทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ปลา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
454 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จุฑามณี ตั้งจิตตระกูล / 2545 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
อินเตอร์เน็ต
455 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของบริษัทลิสซิ่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ชัยวัฒน์ สุวิทย์ศักดานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทลิสซิ่ง
ต้นทุนและประสิทธิผล
การเงิน
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
456 การวิเคราะห์ตำแหน่งสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะสำหรับเมืองเชียงใหม่ / เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ / 2545 /Full Text
Subject
สถานีขนส่งสินค้าสาธารณะ
การขนส่ง -- เชียงใหม่
สินค้า
457 การวิเคราะห์ทางแสงของพลาสมาที่เกิดจากไอโลหะ ที่ผลิตด้วยวิธีการอาร์กในสุญญากาศ / พิษณุ พูลเจริญศิลป์ / 2545 /Full Text
Subject
พลาสมา
แสง
โลหะ
สุญญากาศ
458 การวิเคราะห์แนวคิดที่ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ในวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ณัฐกาญจน์ สุรภักดี / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
459 การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกระบวนการขายของพนักงานขายผลิตภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล / วัลลภ เมฆทับ / 2545 /Full Text
Subject
การขาย
พนักงานขาย
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
460 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน ด้วยตัวแบบลูกโซ่แห่งคุณค่า / กิติวัสส์ มูลแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
ลำไยอบแห้ง -- การส่งออก
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
ธุรกิจ -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70