ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การแยก การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารเมือกเมล็ดแมงลัก / ลักขณา เหมาะหมาย / 2545 /Full Text
Subject
แมงลัก
สมุนไพร
อาหารเพื่อสุขภาพ
Ocimum canum
Basil
Dietary supplements
Fiber in human nutrition
402 การแยกความแตกต่างของเชื้อราไรซอคโทเนียสาเหตุโรครากเน่าของสตรอเบอรี่โดยใช้เทคนิคลายพิมพ์ดีเอ็นเอ / ไกรวุฒิ เกตุลอย / 2545 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- โรคและศัตรูพืช
โรครากเน่า
ไรซอคโทเนีย
403 การแยกและการหาลักษณะเฉพาะของการทนอูณหภูมิสูงของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจากน้ำพุร้อนบางแหล่งบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / วราภรณ์ ปานอยู่ / 2545 /Full Text
Subject
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
อุณหภูมิ
น้ำพุร้อน -- ไทย (ภาคเหนือ)
404 การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยซีสจากดินในถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สามารถผลิตสารปฎิชีวนะยับยั้งการเจริญของฟังไจ / จีรพรรณ์ ใจอินผล / 2545 /Full Text
Subject
แอคติโนมัยซิส
ดิน -- แม่ฮ่องสอน
ถ้ำน้ำลอด -- แม่ฮ่องสอน
405 การรวบรวมและการหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุลมะเขือบางชนิดในประเทศไทย / บงการ พันธุ์เพ็ง / 2545 /Full Text
Subject
มะเขือ -- ไทย (ภาคเหนือ)
มะเขือ -- พันธุ์
พันธุกรรม
406 การรวบรวมและจัดระบบสารสนเทศจากระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ สำหรับกระบวนวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน / ธีรยุทธ กันกา / 2545 /Full Text
Subject
การสอน
เวิลด์ไวด์เว็บ
สารสนเทศ
407 การรวบรวมและจัดระบบสารสนเทศจากระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ สำหรับกระบวนวิชาภาพถ่ายชั้นสูงทางการศึกษา / สายปัญญา ติ๊บตึง / 2545 /Full Text
Subject
เวิลด์ไวด์เว็บ
สารสนเทศ
ภาพถ่าย
408 การรวบรวมและเพาะเลี้ยง Cordyceps spp. จากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / วารุณี บวรรัตโตภาค / 2545 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
เชื้อรา
409 การรวมกลุ่มผู้ปลูกส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / สุรีพร แสงคำมา / 2545 /Full Text
Subject
ส้ม -- การปลูก -- เชียงใหม่
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
กลุ่มผู้ปลูกส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
เกษตรกร -- การรวมกลุ่ม
410 การรวมกลุ่มอาชีพสามล้อถีบ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อ้อยใจ นามวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
รถสามล้อแรงคน
การท่องเที่ยว -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
411 การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พัชรา นาคถนอม / 2545 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
412 การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคมและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / ธนิญา น้อยเปียง / 2545 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ความเจ็บปวด
Dissertations, academic -- nursing
Serverity of illness index
Social support
Breast neoplasms
413 การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / อภินันท์ คูตระกูล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสันทราย
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่ -- การดูแล
414 การรับรู้ความสามารถแห่งตนกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนกลุ่มวัยทำงาน / พวงเพชร เฟื่องฟูเกียรติคุณ / 2545 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ความสามารถในตนเอง -- ขอนแก่น
Exercise
Self efficacy
Dissertations, academic -- Public health
415 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร / สุราณี วิวัฒน์ศร / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Community health care
ผู้ป่วย -- การดูแล
ความพอใจของผู้ป่วย -- พิจิตร
การรับรู้
การพยาบาล -- พิจิตร
416 การรับรู้ชุดสิทธิประโยชน์ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / สิรีย์ลักษณ์ ไชยลังกา / 2545 /Full Text
Subject
Insurance, health -- Phayao
Dissertations, academic -- Public Health
ประกันสุขภาพ
417 การรับรู้ต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศศิภาพรรณ คมสัตย์ธรรม / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health
Universal coverage
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
การรับรู้
418 การรับรู้และปฏิบัติตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่ 3 / สุภัทรา อิ่มแสงจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
การรับรู้
โรงพยาบาล
พยาบาล
ผู้ป่วย
419 การรับรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครอบครัวในชนบท / จิรนันท์ ไข่แก้ว / 2545 /Full Text
Subject
พัฒนาการของเด็ก
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงใหม่
ครอบครัว -- เชียงใหม่
Child development
Child, preschool
Family
Dissertations, academic -- Public Health
420 การรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองของผู่ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / ประภาพร รินสินจ้อย / 2545 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
สุขภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70