ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษา บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / ธีรพงษ์ ธรรมโชติ / 2545 /Full Text
Subject
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
อุทกภัย -- พะเยา
การมีส่วนร่วมของประชาชน
พะเยา -- ประชากร -- สุขภาพ
บ้านต๊ำดอนมูล (พะเยา)
382 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา / ไกรฤกษ์ แสงสุข / 2545 /Full Text
Subject
น้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
แหล่งน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการคุณภาพน้ำ -- พะเยา
คุณภาพน้ำ -- พะเยา
กว๊านพะเยา -- แง่สิ่งแวดล้อม
383 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ราเมศร์ พรหมชาติ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านโปง (เชียงใหม่)
384 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / กนกอร รัตนอุดมสวัสดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
สามเหลี่ยมทองคำ (เชียงราย)
การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
385 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ / นภารัตน์ เจริญรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การบริหารการพัฒนา -- เชียงใหม่
386 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / จงรักษ์ อินทยนต์ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ลำปาง
บ้านโป่งร้อน (ลำปาง)
387 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / พวงทอง โยธาใหญ่ / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชน
388 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดคูเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / สุนันทา จันทวารา / 2545 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
หาดคูเดื่อ
อุบลราชธานี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
389 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล / ณิชกานต์ ไชยชนะ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เด็ก -- การดูแล
ผู้ปกครองและเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Parents -- child relations
Child, hospitalized
Chronic disease
390 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / พจนารถ กรึงไกร / 2545 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงราย
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
391 การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานสาธารณสุข อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา นันทขว้าง / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
สาธารณสุข
Public health -- Chiang Mai Province San Sai District
Tombon administrative organization -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Public health
392 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544 / สุพล ใจตุ้ย / 2545 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
393 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลกำแพงเพชร / อารีรัตน์ เถกิงสรคันธุ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกำแพงเพชร -- การรับรองคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Hospital administration
ประกันคุณภาพ
บุคลากรโรงพยาบาล -- กำแพงเพชร
394 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลลำพูน / เกษณี เอกสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน -- การรับรองคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Hospital administration
ประกันคุณภาพ
บุคลากรโรงพยาบาล -- ลำพูน
395 การยอมรับของชุมชนที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ / สมศรี ทัยศิริ / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
ชุมชน -- เชียงใหม่
396 การยอมรับงานส่งเสริมการปลูกไม้ตัดดอกในโรงเรือนของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ / ธนา ภู่จำรุญ / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ไม้ตัดดอก -- เชียงใหม่
ม้ง
397 การย่อยได้ ค่าพลังงานและระดับที่เหมาะสมของใบกระถินหมักในอาหารโคนม / วรรณา อ่างทอง / 2545 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
ใบกระถิน
398 การย่อยสลายขยะอินทรีย์ด้วยการหมักแบบไร้ออกซิเจนโดยวิธีลีชเบดและการหมักต่อโดยวิธีใช้ออกซิเจน / เกษม ทิพย์สุนทรศักดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
ของเสียทางการเกษตร -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
ขยะ -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
399 การย้ายถิ่นฐานของชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ฮิซาโยะ คิโนชิตะ / คิโนชิตะ, ฮิซาโยะ / 2545 /Full Text
Subject
การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- เชียงใหม่
ชาวญี่ปุ่น -- ไทย
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
400 การยืดอายุการเก็บเกี่ยวมะม่วงแก้วในเขตภาคเหนือตอนบน : วิธีการแนวทางเชิงระบบ / หทัย เฉื่อยฉ่ำ / 2545 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์แก้ว
มะม่วง -- การเก็บเกี่ยว -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70