ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการบริหารสหกรณ์จำลอง โรงเรียนพณิชการเชียงใหม่ / จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่. แผนกวิชาการตลาด
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- สหกรณ์
สหกรณ์
362 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานโทรศัพท์สาธารณะ : กรณีศึกษาบริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานเชียงใหม่ / อภิเดช ข่ายสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์
363 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแฟ้มสะสมงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ / สิริกร ทับทอง / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- อาจารย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แฟ้มผลงานทางการศึกษา
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
364 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / พวงผกา สุฤทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน
365 การพัฒนารูปแบบบริการสารบาญวารสารใหม่ ในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ วีระชัย เตชะวัชรี / วีระชัย เตชะวัชรีกุล / 2545 /Full Text
Subject
วารสาร
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
366 การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองด้านการสนับสนุนการศึกษาโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / จินตนา แขกแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผู้ปกครอง
การศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
367 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรชุมชนในการทำงานด้านเอดส์ระดับตำบล / เจริญศิลป์ อินต๊ะผัด / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
องค์กรชุมชน -- ลำพูน
368 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามอัธยาศัยของห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคลำพูน / ศิริลักษณ์ พรหมแสน / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน. ห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต
ศูนย์เรียนรู้
ฐานข้อมูล
369 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อผลิตอาร์ติโชคเพื่อการค้า / วิลาสินี โคกลือชา / 2545 /Full Text
Subject
อาร์ติโชค -- อาหาร
370 การพัฒนาหน่วยบูรณาการการเรียนการสอนเรื่อง บ่อเกลือน่าอยู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน / ศุภวรรณ จันต๊ะยอด / 2545 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
บ่อเกลือ (น่าน) -- ภูมิศาสตร์
371 การพัฒนาหลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จังหวัดเชียงราย / ธิดาวัลย์ พัชรพจนาถ / 2545 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
372 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาทอผ้ากะเหรี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / ณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัย / 2545 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- หลักสูตร
กะเหรี่ยง
หลักสูตร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
373 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ / สมปอง ศรีวิชัย / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาษาไทย -- หลักสูตร
นักศึกษาต่างชาติ -- เชียงใหม่
374 การพัฒนาห้องเรียนเสมือนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / จิตรกร ปันทราช / 2545 /Full Text
Subject
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
ครูคอมพิวเตอร์ -- เชียงราย
375 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยโป่งผาลาด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
เวียงป่าเป้า (เชียงราย) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เวียงป่าเป้า (เชียงราย) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
หมู่บ้านห้วยโป่งผาลาด (เชียงราย)
376 การพัฒนาอาจารย์ในโรงเรียนเทคโนโลยีและพณิชยการนครพิงค์ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู / กิตติศักดิ์ แต้มทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทคโนโลยีและพณิชยการนครพิงค์
ครู -- มาตรฐาน
377 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลา / อรนุช สีหามาลา / 2545 /Full Text
Subject
ข้าวเกรียบปลา -- การเก็บและรักษา
โภชนาการ
378 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ / สมรวดี มงพลเมือง / 2545 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
379 การแพร่ระบาดและการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงของโรคมาลาเรียบริเวณชายแดนไทย-พม่า ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน / อริศรา เจริญปัญญาเนตร / 2545 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์ -- การวิเคราะห์
มาลาเรีย -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
380 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดลำปาง / ภัทรา มาน้อย / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
เทคโนโลยีการเกษตร -- ลำปาง
เกษตรกร -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70