ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การพัฒนาแผนการสอนภาษาไทยโดยเน้นกิจกรรมฝึกสนทนาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนนานาชาติ / อัจฉรา เสือยันต์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- แผนการสอน
ภาษาไทย -- บทสนทนาและวลี
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
342 การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเล่นที่ผลิตจากไม้ กรณีศึกษาบริษัทลานนาวู้ดเด้นโปรดักท์ จำกัด / นิยม ฉินตระกูล / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทลานนาวู้ดเด้นโปรดักท์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
การตลาดอินเตอร์เน็ต
ของเล่น
ไม้
343 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาบ้านหล่อโย ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / ประกาสิต หงษ์วิเศษ / 2545 /Full Text
Subject
การจัดการดิน -- เชียงราย
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงราย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
บ้านหล่อโย (เชียงราย)
344 การพัฒนาระบบการนำเสนอสารสนเทศด้านสุขภาพประชาชน และนำเสนอในรูปแบบชายลด์อินโฟ / บดินทร์ อินตายวง / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- สุขภาพ
เชียงใหม่ -- ประชากร -- สุขภาพ
345 การพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคงคลัง ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทโรงงาน : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งหยูฮึ้ง / รุ่งเรืองรอง สืบมงคลชัย / 2545 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งหยูฮึ้ง
สินค้าคงดลัง
การควบคุมสินค้าคงคลัง
รัฐวิสาหกิจ -- สินค้าคงคลัง
346 การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม / สมสุข ซื่อสัตย์สกุล / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
อินเตอร์เน็ต
การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา)
การประชาสัมพันธ์
ตารางคะแนน
347 การพัฒนาระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สถาบันราชภัฏเชียงราย / นพดล กันทอน / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงราย
เว็บไซต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
อินเตอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงราย
348 การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / จรินทร์ ธงงาม / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
349 การพัฒนาระบบเคลือบฝังไอออนในพลาสมาที่ใช้เครื่องกำเนิดไอออนโลหะชนิดอาร์กในสุญญากาศ / ปรีชา ตุ้มโท / 2545 /Full Text
Subject
ไอออนอิมพลานเตชั่น
พลาสมา
เครื่องกำเนิดไอออนโลหะ
350 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแบบหลายตัวแปรโดยอาศัยการทดลองการเกิด Doppler Broadening ของรังสีแกมมา พลังงาน 4.439 MeV จาก 12C* / พีรพงศ์ มั่นหมาย / 2545 /Full Text
Subject
รังสีแกมมา
ข้อมูล
พลังงาน
351 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานพัสดุบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนกาวิละอนุกูล / นิรันดร์ สินไพบูลย์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
พัสดุ -- ฐานข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
352 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิชาการบนเครือข่ายโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / วสันต์ กาวิละ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม -- ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
การเรียน -- ฐานข้อมูล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ฐานข้อมูล
353 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กูลตนา ออคิดส์ / กีรติกูล โสภณศิริ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทกูลตนา ออคิดส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การค้าระหว่างประเทศ
กล้วยไม้ -- การส่งออก
354 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / กาญจนา ขัติทะจักร์ / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. สำนักกิจการนักศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การกู้ยืม
355 การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้ข้อมูลกรมธรรม์ ของฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล แอดจัสเม้นท์ จำกัด / รัตน์ บุญมี / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทอินเตอร์แนชชั่นแนล แอดจัสเม้นท์
บริษัทประกันภัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
356 การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับงานประชาสัมพันธ์และการตลาดของสำนักงานบริการโทรศัพท์เชียงใหม่ 2 / ยงยุทธ ฉันทพิรีย์พันธุ์ / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานบริการโทรศัพท์เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การประชาสัมพันธ์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การตลาด
357 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการลูกค้าของบริษัทซีรีน จำกัด / กิตติ สุนทรีรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทซีรีน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ธุรกิจ
358 การพัฒนาระบบสารสนเทศฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง / นราวิชญ์ ความหมั่น / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง -- การบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหาร
359 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีลานนา / มารุต ศิริธร / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทคโนโลยีลานนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
360 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการทำงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า และแผนกสำรองห้องพักของโรงแรมกรีนพาเลซ / สุดาวดี วิบูลย์สิทธิโชค / 2545 /Full Text
Subject
โรงแรมกรีนพาเลซ. แผนกต้อนรับส่วนหน้าและแผนกสำรองห้องพัก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70