ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การพัฒนาไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ จี ไอ เอส วิวเวอร์สำหรับแบบจำลองระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / จักรกฤช เตโช / 2545 /Full Text
Subject
ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การท่องเที่ยว
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
322 การพัฒนาเจลของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เพื่อยับยั้งจุลชีพก่อโรค ปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่ / ธีราพร ทัศพร / 2545 /Full Text
Subject
โรคปริทันต์
ผู้ใหญ่
เจล
เตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์
Gels (Pharmacy)
Tetracycline Hydrochloride
Microbial inhibition
Periodontitis
323 การพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมระบบเกษตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วรลักษณ์ สุธีรวรรธนา / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ฐานข้อมูล
เกษตรศาสตร์ -- ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล -- เชียงใหม่
324 การพัฒนาตัวบ่งชี้การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน / อมรรัตน์ ทรรศนียากร / 2545 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
ความสุข
325 การพัฒนาตำรับยาเตรียมเพื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังจากน้ำมันระเหยง่ายของแมงลักคา / จิราภรณ์ เลิศโภคานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
ผิวหนัง -- โรค
ผิวหนัง -- การติดเชื้อ
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
ยาเตรียม
น้ำมันหอมระเหย -- การใช้รักษา
แมงลักคา
Antibacterial agents
Drugs -- Dosage forms
Essences and essential oils
Hyptis suaveolens
326 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อประสม / กรรณิการ์ เพ่งพิศ / 2545 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอนด้วยอุปกรณ์
327 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วรรณภา สุขสังข์ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
328 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / นงนุช นทีพายัพทิศ / 2545 /Full Text
Subject
ข้าวแต๋น
บรรจุภัณฑ์
329 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพภายนอกด้านกระบวนการ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / อนงนาฎ ใบแสง / 2545 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- เชียงใหม่
330 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพภายนอกด้านผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สุภาพ ตาไข / 2545 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน -- การประเมิน
นักเรียน -- ขอนแก่น
331 การพัฒนาแบบประเมินทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 / วรรณฤดี ฟักหอม / 2545 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
นักเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
332 การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิดวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 / ธัญสิตา อินถา / 2545 /Full Text
Subject
ความคิดและการคิด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
333 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / อนุชธิดา มั่นดี / 2545 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สกลนคร
334 การพัฒนาแบบวัดเอคิวชนิดสถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / นิยะดา คำยศ / 2545 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
ความฉลาด
335 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เพื่อการบริหาร : กรณีศึกษา ร้านไกรสรค้าไม้ กรุงเทพมหานคร / สิริพงค์ อารยะเดโช / 2545 /Full Text
Subject
ร้านไกรสรค้าไม้ -- การบริหาร
การบริหาร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
336 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์โครงข้อแข็งยืดหยุ่นที่มีความไม่เป็นเชิงเส้นทางเรขาคณิต / วงษ์เทพ ตั้งศิริกุล / 2545 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์) -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงข้อแข็ง
337 การพัฒนาโปรแกรมตัดข้อมูลซินทิลเลชันจากไอโอโนสเฟียร์ของสัญญาณดาวเทียมย่านเอสแบนด์ ฉัตรแก้ว สิทธสมาน / ฉัตรแก้ว สิทธิสมาน / 2545 /Full Text
Subject
ดาวเทียมในโทรคมนาคม
ไอโอโนสเฟียร์
ซินทิลเลชัน
338 การพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / ดิเรก รังรองรจิตภูมิ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
ห้องสมุดอัตโนมัติ
บริการสารสนเทศ
339 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนคต้ามะม่วงผสมสมุนไพร / รุ่งอรุณ หอมดอก / 2545 /Full Text
Subject
น้ำผลไม้
น้ำมะม่วง
มะม่วง
สมุนไพร
340 การพัฒนาแผนการสอนโดยวิธีกรณีศึกษาเรื่อง โรคเอดส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สายสมร คำปันนา / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- แผนการสอน
แผนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70