ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การผลิตน้ำลำไยผงโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท / ชนันท์ ราษฎร์นิยม / 2545 /Full Text
Subject
น้ำลำไย
ลำไย -- การอบแห้ง
302 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีในการวัดปริมาณโคเลสเตอรอลในไข่แดงของนกกระทาญี่ปุ่น / ปิยมาส ตัณฑ์เจริญรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
นกกระทา -- พันธุ์ญี่ปุ่น -- ไข่
โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
โคเลสเตอรอล
นกกระทา -- พันธุ์ญี่ปุ่น
303 การพัฒนากระบวนการผลิตมะม่วงแก้วอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์และเครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศ / ณัฏยา คนซื่อ / 2545 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์แก้ว -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
เครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศ
มะม่วง -- การอบแห้ง
304 การพัฒนาการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์ใน จังหวัดเชียงใหม่ / มัตติกา ทังสุภูติ / 2545 /Full Text
Subject
มัคคุเทศก์
ภาษาฝรั่งเศส -- การใช้ภาษา
305 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือล่องแม่น้ำปิง : กรณีศึกษาเส้นทางวัดชัยมงคล-วัดท่าหลุก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อัญชลี รุ่งชัยยันต์ / 2545 /Full Text
Subject
วัดชัยมงคล (เชียงใหม่)
วัดท่าหลุก (เชียงใหม่)
คมนาคมทางน้ำ
เรือ
การท่องเที่ยว
แม่น้ำปิง
306 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ / วาลิกา แสนคำ / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
บ้านเปียงหลวง (เชียงใหม่)
307 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของสวนสัตว์เชียงใหม่ / รสสุคนธ์ จุยคำวงค์ / 2545 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การประชาสัมพันธ์
308 การพัฒนาการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยยึดรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน / กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
การเรียนรู้
309 การพัฒนากิจกรรมการพูดบันทึกโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / สายพิณ หัวเมืองแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
310 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี / สายสุดา ตาบัง / 2545 /Full Text
Subject
ศิลป -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
311 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้วยการสอนแบบซินเนกติกส์ / สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร / 2545 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
312 การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ / ชนิตสิรี ศุภพิมล / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ความเชื่อมั่นในตนเอง
กลุ่มสัมพันธ์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
313 การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และแรงจูงใจในการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้และมนุษยนิยมแนวใหม่ / ปิยะมาศ ติ่งหมาย / 2545 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
มนุษยนิยม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
314 การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน / สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์ / 2545 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- ลำพูน
315 การพัฒนาเครื่องมือถอดล้อหลังและดุมเบรครถบรรทุกขนาดใหญ่ / เกื้อกูล ยอดคำ / 2545 /Full Text
Subject
รถบรรทุก -- เบรก
ล้อรถ
เบรก
316 การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย / สายัณห์ อุ่นนันกาศ / 2545 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
317 การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน์ สำหรับสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ / พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์. สำนักวิทยบริการ
อินเตอร์เน็ต
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
318 การพัฒนาเครื่องมือวัดความรู้สึกและเหตุผลการแสดงพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / สิเนหา เมืองมูล / 2545 /Full Text
Subject
สังคม
การมีส่วนร่วมทางสังคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
วินัย
ความดี
319 การพัฒนาเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ / รัฐธิปัตย์ ปางวัชรากร / 2545 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
พริก -- การอบแห้ง
320 การพัฒนาโครงการส่งเสริมการเข้าสู่งานอาชีพของนักเรียน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา / สุณิสา ทวีสุข / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
อาชีพ -- พะเยา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70