ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การเปรียบเทียบภูมิหลังและลักษณะความเป็นผู้ประกอบการระหว่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จสูงและต่ำในการดำเนินกิจการ... / ภาสกร แช่มประเสริฐ / 2545 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ความสำเร็จ
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
282 การเปรียบเทียบลายพิมพ์ดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียเพื่อการจำแนกพันธุ์ไหมไทยพื้นเมือง / กฤษณะ เรืองฤทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
ไหม
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ไมโตคอนเดรีย
283 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสิ่งทอพื้นบ้านที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ตำบลทุ่งกล้วย กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา / เดือนนภา ปัญญาวงค์ / 2545 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
สิ่งแวดล้อม
สิ่งทอ -- พะเยา
กลุ่มทอผ้าไทลื้อ
284 การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่แบบแตะกัน เอเอช ทอรี / อาทิตย์ ลภิรัตนากูล / 2545 /Full Text
Subject
ดาวคู่
ดาวคู่แบบแตะกัน เอเอช ทอรี
285 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและกิจกรรมของเอนไซม์โพลีกาแลคตูโรเนสในสตรอเบอรี่ก่อนการเก็บเกี่ยว / ภักดี ภักดีจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่
เอนไซม์
286 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรเผ่าม้งในเขตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / สมพันธุ์ พาโสวัง / 2545 /Full Text
Subject
โครงการหลวงดอยอินทนนท์
ม้ง
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
287 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและเคมีในระหว่างการเจริญเติบโตของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก / สรรพมงคล บุญกัน / 2545 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
มะม่วง -- การเจริญเติบโต
เคมี
สรีรวิทยา
288 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการใชทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบทภาคเหนือ : กรณีศึกษาบ้านทากู่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน / วิเชียร ปิงชัย / 2545 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
อาหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ -- ลำพูน
บ้านทากู่ (พะเยา)
289 การเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกพืชของบ้านแม่กุ้ง อำเภอสันป่าตอง และบ้านหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / อันธิกา ปราบชนะพงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
ระบบการปลูกพืช -- เชียงใหม่
การปลูกพืช -- เชียงใหม่
บ้านแม่กุ้ง (เชียงใหม่)
บ้านหารแก้ว (เชียงใหม่)
290 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรของครอบครัวในชนบท และผลกระทบต่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก ์ / ปรียาภรณ์ กิติชัยวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
ครอบครัวชนบท -- เชียงใหม่
เด็ก -- การดูแล
291 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเยาวชนชาวเขาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง / อิทธิพล เหมหงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
เยาวชน
ชาวเขา
การดำเนินชีวิต
292 การเปลี่ยนแปลงแอคติวิตีของเอนไซม์ Pectinmethylesterase และ Polygalacturonase และความแน่นเนื้อในระหว่างการสุกของผลมะม่วง / ศมาพร หลากสุขถม / 2545 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การสุก
เอนไซม์
293 การเปลี่ยนแปลงแอคติวิตีของเอนไซม์ Pectinmethylesterase และ Polygalacturonase และความแน่นเนื้อในระหว่างการสุกของผลมะละกอ / สุกัญญา พรหมเทพ / 2545 /Full Text
Subject
เอนไซม์
มะละกอ -- การสุก
294 การเปลี่ยนแปลงแอมโมเนียมและไนเตรตในดินที่มีส่วนสัมพันธ์กับการผลิตข้าว / วีณา นิลวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
ดิน
แอมโมเนียม
ไนเตรต
ข้าว -- การปลูก
295 การเปลี่ยนสีโดยเอนไซม์ของกล้วยอบด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ / พรประภา วงศ์ฝั้น / 2545 /Full Text
Subject
กล้วยอบ
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
สี
เอนไซม์
296 การเปลี่ยนเสียงพูดภาษาไทยพยางค์เดี่ยวแบบขึ้นกับผู้พูดไปเป็นคำอ่าน โดยใช้วิธีการเข้าคู่ต้นแบบหน่วยเสียง / ทรงยศ รัศมีวิชัย / 2545 /Full Text
Subject
การประมวลสัญญาณ
ภาษาไทย -- สัทศาสตร์
297 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย
สื่อมวลชน
298 การผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกโดย Bacillus subtilis สายพันธุ์ถั่วเน่า / พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
กรดแกมมาพอลิกลูตามิก
ถั่วเน่า
299 การผลิตไคติเนสจากแบคทีเรียโดยการหมักบนอาหารแข็งเปลือกกุ้ง / มธุรส ชัยหาญ / 2545 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ไคติเนส -- การผลิต
การหมัก
เปลือกกุ้ง
300 การผลิตท่อนาโนชนิดคาร์บอนโดยวิธีอาร์กดิสชาร์จ / นราธิป สงมี / 2545 /Full Text
Subject
อาร์กดิสชาร์จ
เส้นใย
ท่อนาโนคาร์บอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70