ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การปรับพฤติกรรมการทำและการส่งการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลำปาง / เจนสมุทร แสงพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การบ้าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
262 การปลูกวิสเกอร์ตัวนำยวดยิ่ง Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O โดยวิธีเมลท์-เควนธ์ / ปิยะฉัตร แสงศรี / 2545 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
263 การป้องกันการติดยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่ / บัณฑิต โบสถ์ทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี -- นักเรียน
โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี -- นักศึกษา
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
ยาเสพติด
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
264 การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา / วรพัฒน์ บุญมา / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ยาเสพติด
เยาวชน -- พะเยา
265 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / บุญชัย วงศ์เต๋จ๊ะ / 2545 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม
บ้านบ่อสร้าง (เชียงใหม่)
266 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนในภาคเหนือ / มารศรี จันทร์ดี / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
267 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป / สุกัญญา บัวชุม / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
268 การป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการเอไอซี สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน / วีรวรรณ จันทร์ทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
เด็กหูหนวก
นักเรียน -- เชียงใหม่
อุบัติเหตุในโรงเรียน
269 การเปรียบเทียบกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSFเพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Asper Gillus niger และ Saccharomyces cerevisae / รัฐพงศ์ ปกแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
เอทานอล
เชื้อเพลิง
แป้งมันสำปะหลัง
การหมัก
270 การเปรียบเทียบการกำจัดไนโตรเจนโดยพืชน้ำสองชนิดในระบบบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลในแนวดิ่งอยู่เหนือถังกรองทรายที่มีการไหลในแนวราบ / โสมนัส สมประเสริฐ / 2545 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
บึงประดิษฐ์
สุกร
ธูปฤาษี
กก
271 การเปรียบเทียบการดำเนินงานของกลุ่มสตรีสหกรณ์ระหว่างกลุ่มที่ประสบความสำเร็จและกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในจังหวัดน่าน / ฉัตรชัย เชาวยุทธ์ / 2545 /Full Text
Subject
กลุ่มสตรีสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สตรีชนบท
ความสำเร็จ
272 การเปรียบเทียบการเรียนรู้เรื่องเพศของเด็กผ่านการสร้างสัญญะทางเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นกับแบบเรียนเพศศึกษา / ณัชชา ถาวร / 2545 /Full Text
Subject
เพศ
เพศศึกษา
การ์ตูน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
273 การเปรียบเทียบการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยง ในเขตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ธเนศ ณุวงษ์ศรี / 2545 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้
โครงการหลวงอินทนนท์
ม้ง
กะเหรี่ยง
274 การเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในภาคเหนือ / สุภางค์ เมืองแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
จิตวิทยาองค์การ
การพัฒนาบุคลากร -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
275 การเปรียบเทียบความสามารถในการจำแนกกลุ่มได้ถูกต้องระหว่างวิธีการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มกับวิธีการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก เมื่อใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดต่างๆ / เดือนเพ็ญ สนโต / 2545 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การวิเคราะห์จำแนกประเภท
276 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของพนักงานธนาคารระดับหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จในการทำงานสูงและต่ำ / อภิวัฒน์ จันกัน / 2545 /Full Text
Subject
พนักงานธนาคาร
บุคลิกภาพ
ความสำเร็จ
การทำงาน
277 การเปรียบเทียบผลของการฝึกวิ่งบนทางลาดชันที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ของนักกีฬาแฮนด์บอลหญิง สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ / พิชัยณรงค์ กงแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
การวิ่ง
แฮนด์บอล
นักกีฬา -- เชียงใหม่
278 การเปรียบเทียบผลตอบแทนของกลุ่มการผลิตกระดาษสาและผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ / วชิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
กระดาษสา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ผลิตภัณฑ์กระดาษสา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
บ้านหนุน (แพร่)
279 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง วีรศักดิ์ ผาลา / วีรศักดิ์ ผาลา, พระมหา / 2545 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทำงานกลุ่มในการศึกษา
กลุ่มสัมพันธ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
280 การเปรียบเทียบพลังงานสำหรับการอบแห้งลำไยที่ได้ผลจากการใช้และไม่ใช้สารโปแตสเซียมคลอเรต / สารภี ชัญถาวร / 2545 /Full Text
Subject
การอบแห้ง
ลำไย -- การอบแห้ง
โปแตสเซียมคลอเรต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70