ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การประเมินผลโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต-การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / ฐิติพล นันทชารักษ์ / 2545 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- การผลิต
ข้าวโพด -- การตลาด
อาหารสัตว์
242 การประเมินผลโครงการกิจกรรม 5ส ของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ / ไพฑูรย์ พรหมเสนา / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
กิจกรรม 5ส -- การประเมิน
การพัฒนาองค์การ
การควบคุมคุณภาพ
243 การประเมินผลโครงการจัดสอนรายวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกเบื้องต้นในรูปแบบการฝึกอบรม โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี / สุวิทย์ เมืองวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
นิวแมติกส์ -- การฝึกอบรม
ไฮดรอลิกส์ -- การฝึกอบรม
ช่างอุตสาหกรรม
244 การประเมินผลโครงการตำรวจชุมชนประจำตำบลในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / เอกทัศน์ ชัยพรหม / 2545 /Full Text
Subject
โครงการตำรวจชุมชนประจำตำบล -- การประเมิน
ตำรวจ -- เชียงใหม่
245 การประเมินผลโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงราย / จีรนันท์ ปัญญาเลิศ / 2545 /Full Text
Subject
กระบวนการยุติธรรม -- เชียงใหม่
ความยุติธรรม
การระงับข้อพิพาท -- เชียงราย
246 การประเมินผลโครงการพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด / ปรมัตถ์ โพดาพล / 2545 /Full Text
Subject
การพัฒนาอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาชุมชน
247 การประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ไพโรจน์ ทองขาว / 2545 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่
ตำรวจ
โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน -- การประเมิน
248 การประเมินมูลค่าทางนันทนาการและมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดของหมู่เกาะพีพี / นพดล จันระวัง / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นันทนาการ
หมู่เกาะพีพี
249 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพืชสมุนไพรพื้นเมืองในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ที่มีศักยภาพในการอารักขาสัตว์ / ศุภกาญณ์ หาญบาง / 2545 /Full Text
Subject
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สมุนไพร
สัตว์
โรคสัตว์
250 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการวิเคราะห์ต้นทุนของการกลั่นเอทานอลโดยการใช้ตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ชนิดท่อความร้อน / ธีรนันทา ฤทธิ์มณี / 2545 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
เอทานอล -- การกลั่น
251 การประเมินศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากพืชน้ามันท้องถิ่น / อาชัย พิทยภาคย์ / 2545 /Full Text
Subject
พืชน้ำมัน
เชื้อเพลิงทดแทน
อุตสาหกรรมพืชน้ำมัน
252 การประเมินหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิภาวี ไพเมือง / วิภาวดี ไพเมือง / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- หลักสูตร
หลักสูตร -- การประเมิน
การศึกษาต่อเนื่อง
การบริหารธุรกิจ -- หลักสูตร
253 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางผังการใช้พื้นที่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ / ดวงจันทร์ วุฒิสาร / 2545 /Full Text
Subject
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ผังบริเวณ
254 การปรับกระบวนทัศน์ด้านการพึ่งพาระบบบริการสุขภาพชุมชน บ้านหนองช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / ชมพูนุท บุญรักษา / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ชุมชน
บ้านหนองช้าง (เชียงใหม่)
255 การปรับตัวของมารดาในการดูแลบุตรที่พิการปากแหว่งเพดานโหว่ / จรัสพรรณ อรุณแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
ปากแหว่งเพดานโหว่
บุตร -- การดูแล -- เชียงใหม่
มารดา -- เชียงใหม่
256 การปรับตัวและการธำรงรักษาวัฒนธรรมในสภาพแวดล้อมใหม่ของชาวอีสานอพยพ : กรณีศึกษาตำบลดงมหาวัน กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย / ทิพวรรณ์ สุวรรณโน / 2545 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การปรับตัว
257 การปรับปรุงการแข็งของโลหะผสมไทเทเนียมโดยกระบวนการคาร์บอนไนไตรเดชัน / ต่อพันธ์ ทันดร / 2545 /Full Text
Subject
ไทเทเนียม
โลหะผสมไทเทเนียม
โลหะ -- การชุบแข็ง
คาร์บอนไนไตรเดชัน
258 การปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณกำแพงเมืองชั้นนอก ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุพจน์ พลบุตร / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
กำแพงเมืองเชียงใหม่
259 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะผสมไทเทเนียม-อะลูมิเนียมบางชนิดทางการค้า / ณัฐพล ชมแสง / 2545 /Full Text
Subject
ไทเทเนียม
อะลูมิเนียม
โลหะผสมไทเทเนียม
260 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสังคมของแรงงานย้ายถิ่น ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / สมพงษ์ แสนวงศ์วรรณ / 2545 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
แรงงาน
พฤติกรรมมนุษย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70