ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การประเมินการดูดใช้ไนโตรเจนโดยต้นข้าวโดยใช้ไนโตรเจน-15 ที่ได้จากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน / เอกธิดา ไชยรินทร์ / 2545 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
ไนโตรเจน-15
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
222 การประเมินความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา / วนารัตน์ คำกล่อมใจ / 2545 /Full Text
Subject
เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
การส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกร -- พะเยา
เกษตรกรรม -- พะเยา
223 การประเมินความต้องการเทคโนโลยีทางการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในหมู่ 2 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / จีรนันท์ สอิ้งทอง / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
เทคโนโลยี
224 การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตกัลยา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง / อำไพ จันมะยม / 2545 /Full Text
Subject
หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
225 การประเมินความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำปาง / ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน
ศูนย์สุขภาพชุมชน
สุขภาพ
Dissertations, academic -- Lampang
Community health centers -- Lampang
Hospitals, cmmunity -- Lampang
226 การประเมินคุณภาพของที่ปรึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002:1994 โดยผู้ใช้บริการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จักรกฤษณ์ วิภาอธิคม / 2545 /Full Text
Subject
ไอเอสโอ 9002
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
227 การประเมินโครงการฝึกอบรมการพึ่งตนเองของชมรมบ้านสุขภาพ จังหวัดระยอง / นฤมล ภูคำ / 2545 /Full Text
Subject
ชมรมบ้านสุขภาพ จังหวัดระยอง
สุขภาพ
โครงการฝึกอบรมการพึ่งตนเอง -- การประเมิน
228 การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวในวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 / สุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์ / 2545 /Full Text
Subject
โครงการโรงเรียนสีขาว
ยาเสพติด
วิทยาลัยเทคนิค -- ไทย (ภาคเหนือ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
229 การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศิริญญา ทิพย์โสต / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ช่องปาก -- ศัลยกรรม
ประสิทธิผลองค์การ
230 การประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมการจัดการธุรกิจขนาดย่อมรูปแบบ CEFE : กรณีศึกษาหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครัวเรือน จังหวัดเชียงใหม่ / ประนอม เฉินบำรุง / 2545 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดย่อม
การจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมในครอบครัว -- เชียงใหม่
231 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการบำบัดรักษามาลาเรียชนิดไวแวกซ์ 4 รูปแบบในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ปนัดดา แสงเศวตมณีงาม / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
มาลาเรีย -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
Malaria -- Therapeutic use
Hospitals -- Outpatient services -- Mae Hong Son
232 การประเมินผลการดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมไทยของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 / สุรางค์กูล วัฒนากูล / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
เงินทุนหมุนเวียน -- การประเมิน
อุตสาหกรรมในครอบครัว -- ไทย (ภาคเหนือ)
หัตถกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
233 การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปรานอม ก้านเหลือง / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- การบริหาร
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
234 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการกู้สายน้ำให้แผ่นดินของเทศบาลนครเชียงใหม่ / โชคชัย เดียวกนกรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการกู้สายน้ำให้แผ่นดิน
น้ำ
แม่น้ำปิง
235 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง / ประพันธ์ แสงเนติธรรม / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
ที่ดิน
236 การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / ฐิติทรัพย์ พระแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ -- การประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา
237 การประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย / จีรวรรณ อยู่ศิริ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ภาษาฝรั่งเศส -- การศึกษาและการสอน
ภาษาฝรั่งเศส -- การฝึกอบรม
238 การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง พลังงานและสารเคมี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สิริลักษณ์ ตลาด / 2545 /Full Text
Subject
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
พลังงาน
สารเคมี
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
239 การประเมินผลการออกแบบเส้นทางโดยใช้โมดูลัสทางเรขาคณิต / จิระพงศ์ เทพพิทักษ์ / 2545 /Full Text
Subject
ทางหลวง -- การออกแบบและการสร้าง
ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
ทางหลวง -- ตาก
240 การประเมินผลของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นพวรรณ จำนวน / นพวรรณ จำนวน / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตร์ -- หลักสูตร
หลักสูตร -- การประเมิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70