ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร / ทิพวรรณ วงษ์ใจ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
พยาบาล -- กำแพงเพชร
การส่งเสริมสุขภาพ -- กำแพงเพชร
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
202 การปฏิบัติของมารดาในการดูแลบุตรเจ็บป่วยเฉียบพลัน ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / สุคนทา คุณาพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
มารดา -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Mothers
Child, hospitalized
Acute disease
203 การปฏิบัติงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลลำปาง / เจริญ ธีราธนภาคย์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
กิจกรรมของนักเรียน
นักเรียน -- ลำปาง
204 การปฏิบัติงานกิจการลูกเสือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / วีรเชษฐ์ ขจรบุญ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ลูกเสือ
205 การปฏิบัติงานของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 8 / เสริมสกุล อุ่นใจแรม / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัด -- ไทย (ภาคเหนือ)
สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
206 การปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนอนุบาลลำปาง / วิศิษฐ์ ปรารถนา / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
โรงเรียน -- ลำปาง -- การบริหาร
โรงเรียน -- ลำปาง -- การบัญชี
งานสารบรรณ
พัสดุ -- การบริหาร
งบการเงิน -- การบริหาร
การบัญชี -- การบริหาร
207 การปฏิบัติงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย / สนิท บุญเจริญ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
วินัยในโรงเรียน -- การบริหาร
นักเรียน -- เชียงราย
208 การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / วัชระ สุยะลังกา / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันทราย
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
งานวิชาการ
209 การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ / จิรากร ทัศเกตุ / 2545 /Full Text
Subject
การสอน
การเรียน
งานวิชาการ
โรงเรียนจิตราวิทยา
210 การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / เทียม วันมหาชัย / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนฮอดพิทยาคม
การสอน
งานวิชาการ
211 การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนหางดง-บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / เอกวิทย์ นุ่มนวลศรี / 2545 /Full Text
Subject
งานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
212 การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / จำนงค์ สมควร / 2545 /Full Text
Subject
งานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
213 การปฏิบัติตามธรรมนูญโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / สมจิต จันต๊ะบุญ / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
214 การปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ / พวงทอง บุญชู / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่
การพยาบาล -- มาตรฐาน
พยาบาล -- แพร่
215 การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์กับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตร / สุทธารัตน์ ตั้งสิทธิโชค / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Physician -- nurse relation
Patient care
ความร่วมมือ -- พิจิตร
แพทย์ -- พิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
ผู้ป่วย -- การดูแล -- พิจิตร
216 การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพิจิตร ขวัญจิต พฤกษะวน / ขวัญจิต พฤกษะวัน / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Physician -- nurse relations
Patient care
ผู้ป่วย -- การดูแล
แพทย์ -- แพร่
พยาบาล -- แพร่
การรับรู้
217 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย / สุระพงศ์ ทองพันชั่ง / 2545 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
218 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย กรณีปัญหามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและมีค่าผิดปกติ / จินดา สุวินัยตระกูล / 2545 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การเปรียบเทียบพหุ (สถิติ)
219 การประมาณฟังก์ชันการผลิตผลผลิตหลายชนิดและประสิทธิภาพทางเทคนิคของ การปลูกผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน / ประภัสสร สุขจีระเดช / 2545 /Full Text
Subject
ผักไร้สารพิษ -- การผลิต
ผักไร้สารพิษ -- เชียงใหม่
ผักไร้สารพิษ -- ลำพูน
220 การประเมินการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสงขลา / มุฮัมมัดดาวูด บิลร่าหมาน / 2545 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สงขลา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การประเมิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70