ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1385 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของแม่ชีวัดตโปทาราม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อุบล ขันธะ / 2545 /Full Text
Subject
โภชนาการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ภิกษุณี
182 การบริหารข้อมูลทางบัญชีของสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด / อรวรรณ จำพุฒ / 2545 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร -- การบัญชี
การบัญชี
ข้อมูล
183 การบริหารความเสี่ยงภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว : กรณีศึกษา บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด / จันทร์เพ็ญ จิตตรัตน์เสนีย์ / 2545 /Full Text
Subject
การบริหารความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เงินตราต่างประเทศ
184 การบริหารโครงการสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบความสะอาดของผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา บริษัทอินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน / ชัญชณา วัฒนานุกิจ / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทอินโนเวกซ์ (ประเทศไทย)
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- การทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ -- มาตรฐาน
185 การบริหารงบประมาณองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาการหารายได้ / สรรชนา ค้ำชู / 2545 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- องค์กร
งบประมาณ
รายได้
186 การบริหารงานของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / สุรศิลป์ ชุ่มทองสิริ / 2545 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
อาหาร -- แง่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร
187 การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / ไพบูลย์ คุณชมภู / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
การบริหารงานบุคคล
188 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / สนิท สายปินตา / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
การบริหารงานบุคคล
189 การบริหารงานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2544 / วิจิตร การิยา / 2545 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- ลำพูน
190 การบริหารจัดการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / สุรพล ชวนพงษ์พานิช / 2545 /Full Text
Subject
พลศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
191 การบริหารจัดการแรงงานสตรีนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่ / สุชาดา คำหอม / 2545 /Full Text
Subject
แรงงาน -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่
192 การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร จังหวัดลำพูน / ถาวร คำทะแจ่ม / 2545 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตร
โรงเรียน -- ลำพูน
193 การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับสหกรณ์โคนมบรรหาร-แจ่มใส 21 จำกัด / ปริญญา อุทัศน์ / 2545 /Full Text
Subject
สหกรณ์โคนมบรรหาร-แจ่มใส 21
สหกรณ์โคนม
สหกรณ์ -- สุพรรณบุรี
194 การบริหารนโยบายการเงินและการคลังในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี ค.ศ. 1970-2001 / เทิดทูน สุขอรุณ / 2545 /Full Text
Subject
การเงิน -- ลาว
การคลัง -- ลาว
195 การบริหารนโยบายและการบริหารงานประจำวันของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร : กรณีศึกษา บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด / บรรพต ปันทรส / 2545 /Full Text
Subject
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)
การบริหาร
การควบคุมคุณภาพ
196 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน / ทับทิม กวีวัฒน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
การบริหาร
197 การบริหารวงจรเงินสด ของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ที่เป็นผู้ค้าช่วงในสี่จังหวัดภาคเหนือตอนบน / พัณณนีย์ ศุภมงคล / 2545 /Full Text
Subject
สถานีบริการน้ำมันเชลล์
เงินสด -- การบริหาร
198 การบัญชีเพื่อการส่งออกสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก / นลินี ปุสสเทวะ / 2545 /Full Text
Subject
การบัญชี
การส่งออก -- การบัญชี
ธุรกิจขนาดย่อม -- การบัญชี
199 การปฎิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จันทนา อิ่มอยู่ / จันทณา อิ่มอยู่ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
พยาบาล -- อุตรดิตถ์
การส่งเสริมสุขภาพ -- อุตรดิตถ์
200 การปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลพิจิตร / สิรินาถ สงวนทรัพย์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Nursing
Health promotion
พยาบาล -- พิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาล -- พิจิตร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70