ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1194 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ศักยภาพของชุมชนบ้านห้วยฮี้ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ / พนิตตา สิงห์ครา / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านห้วยฮี้ (แม่ฮ่องสอน)
1142 ศักยภาพของโรงเรียนสารภีพิทยาคมในการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / สุพัตรา ธนัญชัย / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
อนามัยโรงเรียน -- สารภี (เชียงใหม่)
1143 ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดพะเยา และเชียงราย / แดน ฟูแสง / 2544 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
เกษตรกร -- แง่เศรษฐกิจ -- พะเยา
เกษตรกร -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงราย
เกษตรกร -- แง่สังคม -- พะเยา
เกษตรกร -- แง่สังคม -- เชียงราย
1144 ศักยภาพในการเป็นกองบินส่งเสริมสุขภาพของกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ / จิราวรรณ บัวชาติ / 2544 /Full Text
Subject
กองบิน 41
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
1145 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี / นิฐริน ไล้พันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- อุบลราชธานี
อุบลราชธานี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
1146 สตรีกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในองค์การบริหารส่วนตำบล / สิริลักษณ์ อังศุภัค / 2544 /Full Text
Subject
สตรีกับการพัฒนาชนบท -- ลำปาง
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- ลำปาง
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
1147 สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดในผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยวิกฤตศัลยกรรม / ขวัญเรือน แพรุ้งสกุล / 2544 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Intensive care units
1148 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของพนักงานธนาคารกรุงไทยภายหลังเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในเขตภาคเหนือ / สมาน บุญวัตร / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พนักงานธนาคาร -- การลาออก -- ไทย (ภาคเหนือ)
การเกษียณอายุ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1149 สถิติวิเคราะห์ความชื้นดินจากข้อมูลภูมิอากาศ / ศศิวิมล เมืองมินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
สถิติวิเคราะห์
ความชื้นในดิน
ภูมิอากาศ
1150 สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลนครพิงค์ / สังคม คณิตวิทยา / 2544 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
ทารกแรกเกิด -- เชียงใหม่
น้ำหนักทารกแรกเกิด -- เชียงใหม่
1151 สถิติวิเคราะห์ระดับความพอใจต่อการฝึกงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง / บัญชา ศรีสมบัติ / 2544 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
ความพอใจในการทำงาน
สถาบันราชภัฏ -- นักศึกษา -- การฝึกอบรม
1152 สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ พนมวรรณ์ วุฒสาร / พนมวรรณ์ วุฒิสาร / 2544 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอน
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1153 สภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา / ชูศักดิ์ บุญปัญญา / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา. สาขาวิชาช่างยนต์
การศึกษาทางอาชีพ -- พะเยา
1154 สภาพการเรียนการสอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในกลุ่มโรงเรียนสันทราย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / ดรรชนี นินนาทโยธิน / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- พร้าว (เชียงใหม่)
1155 สภาพการเรียนการสอนและการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถทางวิชาชีพของนักศึกษา คณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / รองรัตน์ เจริญทรัพย์ / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. คณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1156 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สวาท ใจมาดี / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
1157 สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริการแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / นิภา วงศาไพบูลย์ / 2544 /Full Text
Subject
การแนะแนว -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การจัดการฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์
1158 สภาพและปัญหาการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของบุคลากรผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วชิระ มีมานัส / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
การค้นข้อสนเทศ
1159 สภาพและปัญหาการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / เขียนสิทธิ์ คูสุวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงราย
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงราย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
1160 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียทนร้อน / นฤมล นะธรรมโม / 2544 /Full Text
Subject
เอนไซม์
เซลลูโลส
แบคทีเรีย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60