ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1194 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / ทัศนีย์ ดวงดี / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
เด็ก -- การดูแล -- เชียงใหม่
ความฉลาดทางอารมณ์
1122 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา จำนวนโครโมโซม และการขยายพันธุ์ของต้นหนอนตายหยาก (Stemona spp.) / เมธี รุ่งโรจน์สกุล / 2544 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
โครโมโซม
1123 ลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / รังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ครูมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1124 วงจรการเจริญเติบโตและผลของขนาดหัวต่อการเจริญเติบโตของซ่อนกลิ่น / ภัทรพงษ์ กิจค้า / 2544 /Full Text
Subject
ซ่อนกลิ่น -- การเจริญเติบโต
1125 วิถีการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีในตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / ธันยพร สุรินทร์คำ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- ลำพูน
การดำเนินชีวิต
1126 วิถีชีวิตชุมชนกับการเกิดโรคเบาหวาน กรณีศึกษาชุมชนบ้านจัว ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง / นันทพร ศรีสุทธะ / 2544 /Full Text
Subject
เบาหวาน
ชุมชน -- ลำปาง
สุขภาพ
1127 วิธีการจัดการไฟป่าของกลุ่มผู้เก็บหาของป่าในชุมชนที่สูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง / พรเทพ ศิระวงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- พะเยา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
1128 วิธีการป้องกันและปราบปรามยาบ้าที่ได้ผล ในทัศนะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข กรณีศึกษาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / ศักดิ์จรูญ ดาวสุข / 2544 /Full Text
Subject
ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- หางดง (เชียงใหม่)
กำนัน -- ทัศนคติ -- หางดง (เชียงใหม่)
ผู้ใหญ่บ้าน -- ทัศนคติ -- หางดง (เชียงใหม่)
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ทัศนคติ -- หางดง (เชียงใหม่)
1129 วิธีการและองค์ประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดระยอง / วราภรณ์ เหล่าหัชกุล / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health planning
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สาธารณสุข
1130 วิธีการวิเคราะห์ขนาดระบบโฟโตโวลตาอิกแบบแยกอิสระขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับโหลดและระดับความน่าเชื่อถือในการจ่ายกำลังไฟฟ้า / ศุภกิจ แสงทอง / 2544 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ระบบโฟโตโวลตาอิก
1131 วิธีอย่างง่ายในการตรวจวัดปริมาณสารหอม 2-อะเซทิล-1-พีโรลีนในเมล็ดข้าว / จริยาพร บุญสุข / 2544 /Full Text
Subject
ความหอม
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
สารหอมระเหย
โครมาโตกราฟีย์
1132 เว็บเพจการสอนโปรแกรมประมวลคำผ่านระบบอินทราเน็ต / ปราณี บัวซอย / 2544 /Full Text
Subject
เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน
1133 ศรัทธาต่อหลักการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน / พีระ พรนวม / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ทา
ผู้บริหารโรงเรียน -- แม่ทา (ลำพูน)
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1134 ศรัทธาในพุทธศาสนาเถรวาท / รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา / 2544 /Full Text
Subject
ศรัทธา (พุทธศาสนา)
พุทธศาสนา -- คำสั่งสอน
พุทธศาสนาเถรวาท
1135 ศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของเยาวชน : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน / สิริพันธุ์ อมรพันธุ์บดีกุล / 2544 /Full Text
Subject
กลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม
สิ่งแวดล้อม
ชุมชน
เยาวชน -- น่าน
1136 ศักยภาพการผลิตน้ำนมดิบเพื่อทดแทนการนำเข้าหางนมผงและผลิตภัณฑ์นม / มะลิลา อารียลักขณากุล / 2544 /Full Text
Subject
น้ำนม -- การผลิต
นมผง
ผลิตภัณฑ์นม
1137 ศักยภาพการพัฒนาป่าชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ประชัน พิบูลย์ / 2544 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
1138 ศักยภาพการส่งออกชื้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / ดวงเดือน เหมือนหาญ / 2544 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
อิเล็กทรอนิกส์ -- วัสดุและอุปกรณ์ -- การตลาด
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1139 ศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตไก่พื้นเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ / พนม มีศิริพันธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
ไก่ -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- อุตรดิตถ์
1140 ศักยภาพของชุมชนชนบทในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพอนามัย / ภูริวัจน์ อินทร์ตุ้ม / 2544 /Full Text
Subject
ชาวชนบท -- สุขภาพและอนามัย -- หางดง (เชียงใหม่)
ชีวิตชนบท -- หางดง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60