ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1194 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ระบบบัญชีกองทุนสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / จิตต์อารีย์ กนกนิรันดร / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันอุดมศึกษา -- การบัญชี
1102 ระบบผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคตาแดง / ปนัดดา สรรพรชัยพงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
ตา -- โรค
1103 ระบบและวิธีการบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย / นาถญา ศิริสายัณห์ / 2544 /Full Text
Subject
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
การบัญชี -- มาตรฐาน
1104 ระบบวนเกษตรกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีสวนหลังบ้านในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / สมคิด จีรัตน์ / 2544 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
วนเกษตร -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
ทรัพยากรป่าไม้ -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
1105 ระบบสะสมน้ำแข็งโดยใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรงสำหรับห้องปรับสภาวะอากาศ / ศราวุธ ศรีวัฒนางกูร / 2544 /Full Text
Subject
การปรับอากาศ
1106 ระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการ สำหรับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อัจฉราภรณ์ อังศุรัตนเวช / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- ฝ่ายการพยาบาล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- โรงพยาบาล
1107 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน / สุนทร ดวงประเสริฐชัย / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน -- ฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ
1108 รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี / ทศพร วิมุกตาคม / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี -- นักศึกษา
การแนะแนวการศึกษา -- ลำปาง
1109 รูปแบบการดำเนินงานสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย / สมพล วีระพงษ์สุชาติ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ -- การบริหาร
การส่งเสริมสุขภาพ
1110 รูปแบบการปฏิบัติงานของงานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / ศักดา คล้ายจินดา / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ -- การบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ -- การเงิน
งบประมาณการศึกษา -- เชียงใหม่
1111 รูปแบบการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ / วัชรินทร์ อินถา / 2544 /Full Text
Subject
การลงรายการทางบรรณานุกรม
หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
อินเตอร์เน็ต
การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต
1112 รูปแบบการส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคลตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ / จิรวดี ศุภยศอมร / 2544 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
1113 รูปแบบการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ชวชิต รัตนยรรยง / ชวลิต รัตนยรรยง / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ครูดีเด่น
ครูวิทยาศาสตร์ -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
1114 รูปแบบจำลองอย่างง่ายของดุลยภาพน้ำในดินสำหรับกาแฟอราบิก้าสายพันธุ์คาร์ติมอร์ / ดนัย ศุภโกศล / 2544 /Full Text
Subject
สถานีเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน
กาแฟ -- พันธุ์อราบีก้า -- พันธุ์คาร์ติมอร์
กาแฟ -- พันธุ์อราบีก้า -- การปลูก
1115 รูปแบบที่พักอาศัยในเขตเทศบาลนครลำปาง ที่เหมาะสมกับการจัดการสิ่งแวดล้อม / ดวงรัตน์ นฤคุปต์ชาญชัย / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง
ที่อยู่อาศัย
สิ่งแวดล้อม
1116 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา สมชิกสโมสรโรตารี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วัฒนชัย ชูมาก / 2544 /Full Text
Subject
สโมสรโรตารี่เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
การเดินทาง
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
1117 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ / วลัยลักษณ์ คำเพ็ญ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
1118 แรงจูงใจในการล่าสัตว์ป่าภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ / ประเสริฐ คำแสน / 2544 /Full Text
Subject
การล่าสัตว์
การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- พะเยา
สัตว์ป่า
การจูงใจในการทำงาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
1119 แรงจูงใจและประสิทธิผลภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย / สมพิศ การดำริห์ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้นำ
พยาบาล
แรงจูงใจ
Dissertations, academic -- nursing
Motivation
Leadership
1120 แรงจูงใจและอุปสรรคในการออกกำลังกายของบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ / เบญจมาศ จรรยาวัฒนานนท์ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ -- บุคลากร
การออกกำลังกาย
แรงจูงใจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60