ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1194 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 ภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สรียา พันธุ์ณรงค์ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาวะผู้นำ
1082 ภาวะโภชนาการของเกษตรกรที่เพาะปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ในกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / สุภา วิริยภาพ / 2544 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
โภชนาการ
เกษตรกรรมธรรมชาติ
เกษตรกร -- แง่โภชนาการ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
1083 ภาวะโภชนาการและการเปรียบเทียบสารอาหารที่ได้รับของนักเรียนตามดัชนีมวลกาย / วราภรณ์ คำสอน / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
อาหาร -- แง่โภชนาการ
นักเรียน -- โภชนาการ
สารอาหาร
1084 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ดารินทร์ เหมะวิบูลย์ / 2544 /Full Text
Subject
Food consumption -- Chiangmai
Nutrition
Vegetarian -- Chiangmai
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
บริโภคนิสัย
มังสวิรัติ -- แง่โภชนาการ
1085 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุบ้านช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นงลักษณ์ สิงห์แก้ว / 2544 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- โภชนาการ -- เชียงใหม่
อาหาร -- แง่โภชนาการ
1086 ภาวะไร้พลังอำนาจของสตรีที่มีบุตรยาก / ชมพูนุท ศรีวิชัย / 2544 /Full Text
Subject
ภาวะมีบุตรยาก
อำนาจ [สังคมศาสตร์]
Dissertations, academic -- nursing
Power
Women
Infertility
1087 ภาวะอ่อนเปลี้ยในผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว ระหว่างได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด / เพ็ญกมล กุลสุ / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก
เคมีบำบัด
มะเร็ง -- การรักษา
1088 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำแม่เทย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / พิชัย จินาพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ทรัพยากรป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
การใช้ที่ดิน -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ชุมชนลุ่มน้ำแม่เทย (เชียงใหม่)
1089 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรจังหวัดแพร่ / วรนุช แก่นกล้า / 2544 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ดิน
การอนุรักษ์น้ำ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เกษตรกร -- แพร่
1090 ภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณลุ่มน้ำแม่ทะลาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ชลาธร จูเจริญ / 2544 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1091 มาตรฐานกระบวนการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภองาว จังหวัดลำปาง / สมคิด ธรรมสิทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- มาตรฐาน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
1092 มิติทางสังคมวัฒนธรรมในการใช้สารไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์อำเภอปัว จังหวัดน่าน / กัตติกา ธนะขว้าง / 2544 /Full Text
Subject
โรคขาดสารไอโอดีน -- การป้องกันและควบคุม
ไอโอดีน
สตรีมีครรภ์ -- ปัว (น่าน)
1093 ยาบ้ากับความมั่นคงของชาติ : ศึกษากรณีกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลในการปิดด่านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ปาริชาติ สังขรักษ์ / 2544 /Full Text
Subject
ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- แม่อาย (เชียงใหม่)
ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1094 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : กรณีศึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง / พรสุรีย์ ชุมเกษียร / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ข่าว
1095 ระดับความรู้และความคาดหวังขั้นพื้นฐานต่อการจัดตั้งศาลปกครองของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรระดับชั้นประทวนในสถานีตำรวจเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พิศิษฐ์ ศรีจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
ศาลปกครอง
ตำรวจ
1096 ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารไก่ลูกผสมสามสายเลือดในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว / รุ่งรัตน์ ปิงเมือง / 2544 /Full Text
Subject
ไก่ -- การเลี้ยง
โปรตีน
พลังงาน
อาหารสัตว์
1097 ระดับสารเคมีตกค้างในพืชผักจากการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ / ไพรวัลย์ บุษราคัม / 2544 /Full Text
Subject
ผัก -- การเจือปนและการตรวจสอบ
สารเคมีทางการเกษตร -- แม่ออน (เชียงใหม่)
เกษตรกรรมธรรมชาติ
1098 ระบบควบคุมพัสดุของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / ศุภางค์ เทียนนิมิตร / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
พัสดุ -- การบริหาร
1099 ระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ของธนาคารออมสิน / นลินพันธุ์ วรรณวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
เงินฝากธนาคาร
1100 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ / เสกสรร คำยอง / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ -- ฐานข้อมูล
บุคลากร -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- บุคลากร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60