ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1194 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / ศักดิ์ชัย มโนวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
จริยธรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
1062 พฤติกรรมผู้ซื้อในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทไม้กรณีศึกษา บริษัทเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ ค้าไม้ จำกัด / จารุวรรณ เจริญสุข / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ ค้าไม้
ไม้ -- การตลาด -- เชียงใหม่
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1063 พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้และความคาดหวังของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนบ้านกลาง - ศรีบัวบาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / สุวัฒน์ ญาณะโค / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
ครูประถมศึกษา -- ทัศนคติ -- ลำพูน
ผู้นำ -- พฤติกรรม
1064 พฤติกรรมมารดาที่คลอดทารกน้ำหนักน้อยในโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่ / บุญนาค ทัฬหิกรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
การคลอด
มารดา -- พฤติกรรม
มารดา -- เชียงใหม่
ทารกแรกเกิด -- เชียงใหม่
1065 พฤติกรรมและการรับรู้เกียวกับการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธิโศภณ จังหวัดเชียงใหม่ / วรชาติ เตชะ / 2544 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1066 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครูสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / มนตรี ตุ้มทรัพย์ / 2544 /Full Text
Subject
ครู -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
1067 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน / จงจิต ปินศิริ / 2544 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สุขภาพ
1068 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลประจำการ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วรรณลักษณ์ ศรีวรรณตัน / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกผู้ป่วยใน
สุขภาพ
พยาบาล -- สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Health promotion
1069 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / สุวรรณา สัจจาช่วยชัย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พยาบาล
พยาบาล -- สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
1070 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลลำปาง / ยุพิน ตันอนุชิตติกุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล -- สุขภาพ
สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Health behaviors
1071 พฤติกรรมสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักศึกษาพยาบาลและของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี / อัจฉรา คำเชียงตา / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี -- อาจารย์
มนุษยสัมพันธ์
นักศึกษาพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Interpersonal relations
1072 พลวัตรประชากรสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่ตรึงไนโตรเจนได้ในระบบนิเวศที่ต่างกัน / อภิชาติ สุขสว่าง / 2544 /Full Text
Subject
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
การตรึงไนโตรเจน
1073 พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานและการค้าชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาชุมชนชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน / วรากร รัตนอารีกุล / 2544 /Full Text
Subject
การตั้งถิ่นฐาน
น่าน -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- การค้ากับต่างประเทศ -- น่าน
หมู่บ้านห้วยโก๋น (น่าน)
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1074 พัฒนาการของรูปแบบการผลิตทางการเกษตรของชาวเขาเผ่าม้ง / ปริญญา ใจเถิง / 2544 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม
ม้ง
การพัฒนาการเกษตร
1075 พิพิธภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วรวิทย์ องค์ครุฑรักษา / 2544 /Full Text
Subject
พิพิธภัณฑ์
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
1076 ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทัศนะของคนลาว : กรณีกำแพงนครเวียงจันทน์ / สุภรัตน์ เชาวน์เกษม / 2544 /Full Text
Subject
ชาวลาว -- ทัศนคติ
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ -- ไทย
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทย
1077 ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช / วงเดือน สุนันตา / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวช
พยาบาล
ความเชื่อ
ภาพลักษณ์
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Work
Psychiatric department, hospital
1078 ภาระและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ / นมิตา ล. สกุล / 2544 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล -- เชียงราย
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
คุณภาพชีวิต -- เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Acquired immunodeficiency syndrome
Caregivers
1079 ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนลำปางเทคโนโลยี / พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำปาง
ภาวะผู้นำ
1080 ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / วุธ ญาณสาร / 2544 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล
ภาวะผู้นำ
ผู้นำชุมชน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60