ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การประเมินทางเลือกในการปรับปรุงการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 1-3 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร / 2543 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม
162 การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนริมออน จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / เรณู ศุภรัฐปรีชา / 2543 /Full Text
Subject
สหกรณ์เครดิตยูเนียนริมออน จำกัด -- การบริหาร
ธนาคารสหกรณ์ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
สินเชื่อ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
163 การประเมินผลโครงการจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ / อนุ เนินหาด / 2543 /Full Text
Subject
โครงการจักรยานวันอาทิตย์ -- การประเมิน
จักรยาน -- เชียงใหม่
164 การประเมินผลโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นารีรัตน์ เลกะกุล / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- การประเมิน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- การรับรองคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
165 การประเมินผลนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ / ชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ / 2543 /Full Text
Subject
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- เชียงใหม่
การกู้ยืม -- เชียงใหม่
เงินกู้ -- เชียงใหม่
สินเชื่อการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
166 การประเมินมูลค่าประโยชน์ของแหล่งนันทนาการกว๊านพะเยา / อัญชุลี ชัยจำรูญพันธุ์ / 2543 /Full Text
Subject
สถานพักผ่อนหย่อนใจ -- พะเยา
ทะเลสาบ -- พะเยา
กว๊านพะเยา
167 การประเมินสภาวะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พรเทพ ชูศรี / 2543 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
168 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปรารถนา โกวิทยางกูร / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา -- หลักสูตร
การประเมินหลักสูตร
การประเมินผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
169 การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมต่างระดับความละเอียดและระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว / อภิรดี สรวิสูตร / 2543 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ดาวเทียม
การใช้ที่ดิน -- สันทราย (เชียงใหม่)
การใช้ที่ดิน -- เชียงของ (เชียงราย)
การใช้ที่ดิน -- ลาว
170 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ในจังหวัดพิษณุโลก / นุชนารถ เดชแพ / 2543 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
การพัฒนาการเกษตร -- พิษณุโลก
171 การประยุกต์เทคโนโลยีเอเยนต์ : ตู้ไปรษณีย์ผู้ชาญฉลาด / บงกช เกตุเกล้า / 2543 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสื่อสารข้อมูล
172 การประยุกต์แบบจำลองของพฤติกรรมภาวะเจริญพันธุ์ / เอกชัย สินอนันต์วณิช / 2543 /Full Text
Subject
ภาวะเจริญพันธุ์ -- แบบจำลอง
อนามัยเจริญพันธุ์
บิดามารดาและบุตร
173 การปรับตัวของกลุ่มอาชีพผู้ใช้แรงงานในชุมชนเมือง / อรทัย จารุภัทรพาณิชย์ / 2543 /Full Text
Subject
แรงงาน -- พิษณุโลก
การปรับตัว
174 การปรับตัวด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเนื่องจากการอพยพ / เจริญ ศิริวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
การปรับตัวทางสังคม
การอพยพ
การตั้งถิ่นฐาน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
ชุมชน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
175 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดฟางโดยการผสมพันธุ์ / ขนิษฐา พรเจริญโรจน์ / 2543 /Full Text
Subject
เห็ดฟาง
เห็ดฟาง -- การปรับปรุงพันธุ์
176 การปรับปรุงวิธีเตรียมทางเคมีของสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูง ระบบบิสมัท Bi-Sr-Ca-Cu-O / ภัทรารักษ์ จันทรวรชาต / 2543 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
อุณหภูมิ
ปฏิกิริยาเคมี
177 การปรับภาวะโภชนาการในหญิงมีครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการคลอดลูกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ / ผดุง ทิฉลาด / 2543 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์ -- ลำปาง
สตรีมีครรภ์ -- โภชนาการ
การคลอด
178 การปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของ (Bi1-xPbx)2Sr2CaCu2O8+ / หัสญา ชุมประยูร / 2543 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
การตกผลึก
ผลึก
179 การป้องกันมลภาวะทางอากาศของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการขุดขนดิน ระบบสายพานลำเลียงเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / สุเจริญ บุญญาลงกรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม
มลพิษทางอากาศ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
180 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน / พวงเพ็ชร จินะวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ยาเสพติดกับเยาวชน -- ลำพูน
การติดยาเสพติด -- ลำพูน
การติดยาเสพติด -- การป้องกัน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49