ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของนักศึกษาแผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
วินัยในโรงเรียน -- เชียงใหม่
142 การปฏิบัติตามบทบาทของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ / ประกายแก้ว ธนสุวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- การบริหาร
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Nursing, supervisory
143 การปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลสตูล / ประกอบ ทองจิบ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสตูล
พยาบาล
ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Patients
144 การปฏิรูปที่ดินและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาป่าห้วยบง และป่าห้วยเคียน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา / สงวน นันทชาติ / 2543 /Full Text
Subject
การปฏิรูปที่ดิน -- พะเยา
การทำลายป่าไม้ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ป่าห้วยบง (พะเยา)
ป่าห้วยเคียน (พะเยา)
145 การประกอบอาชีพจำหน่ายอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พิกุล เตชะลือ / 2543 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร
อาชีพอิสระ -- เชียงใหม่
การจัดการร้านอาหาร -- เชียงใหม่
146 การประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง : กรณีศึกษาอาชีวะตัวอย่าง / สุรพงษ์ วรรณโกฏิ / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง -- นักศึกษา
การศึกษาทางอาชีพ -- ลำปาง
อาชีพอิสระ -- ลำปาง
นักศึกษา -- การจ้างงาน -- ลำปาง
147 การประมาณพื้นที่ปลูกข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ / สิทธิเดช ณ เชียงใหม่ / 2543 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
อมก๋อย (เชียงใหม่) -- ภาพถ่ายทางอากาศ
148 การประเมินการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน / พิมพ์ทอง พรหมมาแบน / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ -- การประเมิน
การจัดการฐานข้อมูล -- การประเมิน
149 การประเมินการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / จำเรียน อุดมชัย / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- แม่เมาะ (ลำปาง)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่เมาะ (ลำปาง)
โครงงานวิทยาศาสตร์
150 การประเมินความพร้อมโครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบนระยะเริ่มต้นโครงการ : กรณีศึกษาพื้นที่จัดการต้นน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / สังคม หาญวงค์ / 2543 /Full Text
Subject
การจัดการลุ่มน้ำ -- ท่าวังผา (น่าน)
โครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบน
151 การประเมินความฟ่ามของส้มเขียวหวานพันธุ์ฟรีมองต์ด้วยคุณสมบัติทางไฟฟ้า / ประภาพร ฉันทานุมัติ / 2543 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- พันธุ์ฟรีมองต์
ไฟฟ้า
ความฟ่าม
ส้มเขียวหวาน -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
152 การประเมินค่าการย่อยได้จริง พลังงานใช้ประโยชน์ และคุณภาพโปรตีนของกากทานตะวันและกากเรปซีด โดย / วีระศักดิ์ สามารถ / 2543 /Full Text
Subject
โปรตีน
กากทานตะวัน
กากเรปซีด
153 การประเมินค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่สวนป่าวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ / วีรวุฒิ ครุฑสุวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
การปลูกป่า -- แง่เศรษฐกิจ -- วิจัย
การปลูกป่า -- วังชิ้น (แพร่)
154 การประเมินคุณค่าทางโภชนะและปริมาณการกินต้นอ้อยสับตากแห้งในสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดย / ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ / 2543 /Full Text
Subject
สัตว์เคี้ยวเอื้อง -- อาหาร
อ้อย
155 การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2541 จังหวัดพะเยา / สุทิน แก้วพนา / 2543 /Full Text
Subject
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- พะเยา
ทุนการศึกษา -- พะเยา
สินเชื่อการศึกษา -- พะเยา
156 การประเมินโครงการบ้านเด็กของโรงเรียนดอยเวียงผาบ้านพญากองสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / ชูชาติ ซาวคำเขตต์ / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สรวย
โรงเรียนดอยเวียงผา
ชาวเขา -- การศึกษา -- แม่สรวย (เชียงราย)
โครงการบ้านเด็ก -- การประเมิน
บ้านพญากอง (เชียงราย)
157 การประเมินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / ประชาบดี มุ่ยแดง / 2543 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- แม่สอด (ตาก)
158 การประเมินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้างและว่างงานวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ / สุพิศ ยางาม / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
การแนะแนวอาชีพ -- เชียงใหม่ -- การประเมิน
อาชีพ -- เชียงใหม่ -- การประเมิน
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
159 การประเมินโครงการสัมผัสชีวิตของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / ไชยณรงค์ ฮวดศิริ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โครงการสัมผัสชีวิต
160 การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / สุรชัย วงค์คำ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
อาหารกลางวัน
โครงการอาหารกลางวัน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49