ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การทดสอบแบบจำลองข้าวบาร์เลย์ CERES-Barley ภายใต้ระดับปุ๋ยไนโตรเจนที่แตกต่างกัน / อภิเชษฐ ระงับเหตุ / 2543 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
122 การทำกากซิลิโคจาโรไซท์ให้เป็นก้อน โดยปูนขาว หินปูน ขี้เถ้าลอย และขี้เถ้าลิกไนต์ / สุวลักษณ์ ทองตีมา / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทผาแดงอินดัสทรี
สังกะสี -- การหล่อ
ของเสียอันตราย
โลหะหนัก
ปูนขาว
หินปูน
ขี้เถ้าลอย
123 การทำแยมสับปะรดแคลอรี่ต่ำ / นราพร เชาวน์วิทยางกูร / 2543 /Full Text
Subject
แยม
สับปะรด
124 การแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตร : กรณีศึกษาตลาดหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ / เฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล / 2543 /Full Text
Subject
หอมหัวใหญ่ -- การตลาด -- เชียงใหม่
หอมหัวใหญ่ -- เชียงใหม่ -- การผลิต
125 การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา / ดิเรก ญาณะตาล / 2543 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่ทา (ลำพูน)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ทา (ลำพูน)
126 การนำโปรแกรม IDEA มาใช้เพื่อ ตรวจสอบบัญชีใน กิจการที่บันทึก บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ / ภานุมาศ แสงประเสริฐ / 2543 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
IDEA (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
127 การนำเสนอความเป็นตัวตนของผู้หญิงบริการในสถานบันเทิงบาร์เบียร์ จังหวัดเชียงใหม่ / โสภิดา วีรกุลเทวัญ / 2543 /Full Text
Subject
โสเภณี -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
สถานเริงรมย์ -- เชียงใหม่
128 การบริการพยาบาลตามความคาดหวังและได้รับจริงของผู้ป่วยในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ปาริชาติ ภัควิภาส / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ห้องผ่าตัด
Dissertations, academic -- nursing
Nursing
Patients
Operating rooms
129 การบริหารโครงการอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สมพร ไชยวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
อนามัยโรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- การบริหาร
130 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / พงพุธ หมุดปิน / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
การแนะแนวการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
131 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกษตร กรณีศึกษาบ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / เดชา โต้งสูงเนิน / 2543 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
บ้านม่วงคำ (เชียงใหม่)
132 การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กับ กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ธคญา ผูกรักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- การบัญชี -- ลำปาง
สิ่งแวดล้อม -- การบัญชี -- ลำปาง
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ลำปาง
133 การบัญชีของธุรกิจจัดนำเที่ยว / อารยา พัชรเมธา / 2543 /Full Text
Subject
ธุรกิจการท่องเที่ยว -- การบัญชี
บริษัทนำเที่ยว -- การบัญชี
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การบัญชี
134 การบัญชีสวนส้ม : กรณีศึกษาของสวนส้มธนาธร / หนึ่งฤทัย อุดมความสุข / 2543 /Full Text
Subject
สวนส้มธนาธร -- การบัญชี
สวนส้มธนาธร -- การตลาด
สวนส้มธนาธร -- แง่เศรษฐกิจ
135 การบูรณาการการเรียนสุขศึกษาในชั้นเรียนกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษา / นิจชิตา อินยิ้ม / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง
สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การสอนแบบบูรณาการ
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
136 การปฏิบัติการทำลายเชื้อกล้องส่องตรวจอวัยวะภายในของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคเหนือ / วัสนันทน์ ขวัญยืน / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
การทำลายเชื้อ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การแพทย์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection
Endoscopy
137 การปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยเอทธิลีนออกไซด์ ของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคกลางเขต 4 / ถนอมศรี แจ้งไพร / 2543 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Ethylene oxide
การทำไร้เชื้อ
เอทธิลีนออกไซด์
โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคกลาง)
138 การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นัชชา เสนะวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
เครื่องช่วยหายใจ
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Pneumonia
Ventilators, mechanical
Dissertations, academic -- nursing
Respiration, artificial
Nurses -- Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
139 การปฏิบัติงานวิชาการของหัวหน้าแผนกวิชา คณะวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / นุกูล พิกุล / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. คณะวิชาบริหารธุรกิจ -- อาจารย์
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การทำงาน
140 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดีค้ายาเสพติดในเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ธงชัย จันทร์ฉลอง / 2543 /Full Text
Subject
นักโทษ -- แม่ฮ่องสอน
เรือนจำ -- แม่ฮ่องสอน
ทัณฑสถาน -- แม่ฮ่องสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49