ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การตรวจสอบอาการฟ่ามของส้มเขียวหวาน โดยใช้วิธีการส่องผ่านของแสง / วชิราพร เถินมงคล / 2543 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน
แสง
ความฟ่าม
ส้มเขียวหวาน -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
102 การตรวจหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในพืชสมุนไพร 12 ชนิด / วัชรี สุภาอินทร์ / 2543 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- การวิเคราะห์
โรคเอดส์
แบคทีเรีย
103 การตรวจหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในพืชสมุนไพร 12 ชนิด / แสงระวี แก้วเมืองฝาง / 2543 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- เชียงใหม่
สารต้านเชื้อรา
โรคเอดส์
104 การตอบสนองของประชากรข้าวสาลีที่มีการกระจายตัวทางพันธุกรรมต่อการขาดโบรอน / สุภาวดี ง้อเหรียญ / 2543 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี -- การปลูก
โบรอน
พันธุกรรม -- การวิเคราะห์
105 การตอบสนองของอ้อยปลูกและอ้อยตอต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน / นิพนธ์ ดิษฐ์กระจัน / 2543 /Full Text
Subject
อ้อย -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
106 การตอบสนองของอุปทานข้าวนาปรังในเขตพื้นที่ชลประทานในประเทศไทย ปี 2529-2539 / ประวัติ รัตนภุมมะ / 2543 /Full Text
Subject
ข้าว -- แง่เศรษฐกิจ
ข้าว -- ต้นทุนการผลิต
ข้าว -- ราคา
107 การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภชัย ศรีจันทร์ดร / 2543 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
เกษตรกรรม -- สารภี (เชียงใหม่)
โครงการพัฒนาการเกษตร -- สารภี (เชียงใหม่)
โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร
108 การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ของนักลงทุนรายย่อย ในจังหวัดเชียงใหม่ / ชุมพล ชีววิริยะกุล / 2543 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
หลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
109 การติดเชื้อสะแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จุฑามาศ อินทร์ชัย / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
สะแตปฟิโลคอกคัส
เมธิซิลลิน
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
Methicillin resistance
Staphylococus aureus
Infection
110 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการบัญชีและสาขาการตลาด โรงเรียนพณิชยการเชียงราย / จันทนา ทาวิรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงราย
นักศึกษา -- เชียงราย -- การประเมิน
111 การติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / อินชัย จันทะกี / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
การฝึกอาชีพ -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- การฝึกอบรม -- การประเมิน
112 การติดตามผลโครงการขยายผลการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ กรณีศึกษา การเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดอยแดน จังหวัดลำพูน / วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ / 2543 /Full Text
Subject
อาชีพอิสระ -- ลำพูน
ไก่พื้นเมือง -- การเลี้ยง -- ลำพูน
113 การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539 และ 2540 / พุทธิพงศ์ จินดาเรือง / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาการเงินและการธนาคาร -- บัณฑิต
มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาการเงินและการธนาคาร -- หลักสูตร
บัณฑิต -- เชียงใหม่
114 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโรงเรียนพณิชยการลานนา / อรัญญา จันทร์อบ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการลานนา
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
115 การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลเชียงแสน = Inpatient adverse drug reactions monitoring at Chiangsaen Hospital / วัชรินทร์ ไชยถา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงแสน
การใช้ยา -- ผลข้างเคียง
การใช้ยา -- เชียงราย
การรักษาด้วยยา -- ผลข้างเคียง
Drugs -- Side effect
Hospital wards -- Chiangsaen
116 การถ่ายทอดความรู้ในการใช้สมุนไพรที่มีผลต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพึ่งพาตนเอง / กมลพร สงมี / 2543 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- แม่ทา (ลำพูน)
สมุนไพร -- แม่ทา (ลำพูน)
การพึ่งตนเอง
117 การถ่ายทอดค่านิยมและทักษะในอาชีพของชุมชนชนบทภาคเหนือ / ถนอม ต๊ะหล้า / 2543 /Full Text
Subject
อาชีพ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
บ้านกิ่วแลหลวง (เชียงใหม่)
118 การถ่ายทอดพุทธปรัชญาในการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กาวิเนตร / พระธนวัฒน์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
พุทธปรัชญา
119 การถ่ายโอนอำนาจจากรัฐบาลส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมของส่วนกลาง ศักยภาพของท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน / ประกาศิต เศวตธรรม / 2543 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
120 การถือครองที่ดินกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ธีรวงศ์ คงทอง / ธีรวงค์ คงทอง / 2543 /Full Text
Subject
การถือครองที่ดิน -- เชียงใหม่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49