ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การใช้ยาสามัญประจำบ้านของประชาชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Using of household medicines of people in San Kam Phaeng District Chiang Mai Province / พรทิพย์ เจียมสุชน / 2543 /Full Text
Subject
ยาสามัญประจำบ้าน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การใช้ยา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
Household medicines
Drug utilization -- San Kam Phaeng
82 การใช้ระบบสารสนเทศของร้านซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ทในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ / 2543 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ปูนซีเมนต์ -- เชียงใหม่ -- ฐานข้อมูล
ปูนซีเมนต์ -- ลำพูน -- ฐานข้อมูล
83 การใช้ลักษณะการผสมตัวเองไม่ติด เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ของผักกาดขาวปลี / รุจิเรศน์ ชัยศรี / 2543 /Full Text
Subject
ผักกาดขาวปลี
ผักกาดขาวปลี -- การปรับปรุงพันธุ์
84 การใช้เวลาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาช่างโลหะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / ศิริ จรดล / 2543 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
การใช้เวลาว่าง -- เชียงใหม่
85 การใช้สาหร่ายบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพมูลสุกร จังหวัดราชบุรี = Algal treatment of wastewater from pig manure biogas digester, Ratchaburi Province / อุดมลักษณ์ สมพงษ์ / สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2543 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- ราชบุรี
สาหร่าย
การหมัก
ก๊าซชีวภาพ
มูลสุกร
86 การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุพล เครือมะโนรมย์ / 2543 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่
87 การใช้อำนาจทางการบริหารของหัวหน้าสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ / อานันท์ รองพล / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองบัวระเหว
ผู้บริหาร -- ชัยภูมิ
การศึกษาขั้นประถม -- ชัยภูมิ -- การบริหาร
88 การดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ / ชาลี ภักดี / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมของนักเรียน
89 การดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข / พิศมัย ตรีวิชา / 2543 /Full Text
Subject
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- เชียงใหม่
ผลิตผลเกษตร -- เชียงใหม่
อาหาร -- การเก็บและรักษา
90 การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดแพร่ / แสวง ขาวแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- แพร่ -- สุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- แพร่
การส่งเสริมสุขภาพ
91 การดำเนินงานของธุรกิจเบเกอรี่ ในจังหวัดเชียงใหม่ / พาฝัน ตัณฑัยย์ / 2543 /Full Text
Subject
ขนม -- การตลาด -- เชียงใหม่
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
92 การดำเนินงานในธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมของผู้ประกอบการในอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ / สีวลา วงศ์ไพบูลย์วัฒน / 2543 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- แพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- แพร่
ผู้ประกอบการ -- แพร่
93 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง / ชัย ปองเสงี่ยม / 2543 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองปาน
ประกันคุณภาพการศึกษา -- ลำปางปาน
94 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน : กรณีศึกษา บริษัทวาโก้ลำพูน จำกัด / จารุนันท์ ฟูวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทวาโก้ลำพูน
การส่งเสริมสุขภาพ
95 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน : กรณีศึกษาบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) / ชัชวาลย์ ไขแสง / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์
การส่งเสริมสุขภาพ
96 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน : กรณีศึกษาสวนอาหารทะเลนางนวล เชียงใหม่ / กุลวดี สวัสดี / 2543 /Full Text
Subject
สวนอาหารทะเลนางนวล เชียงใหม่
การส่งเสริมสุขภาพ
97 การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย / อัมภวรรณ์ ใจเปี้ย / 2543 /Full Text
Subject
ไตวายเฉียบพลัน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ไตวายเฉียบพลับ -- โรค -- เชียงใหม่
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
98 การดูแลทันตสุขภาพของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / วิไล ตนะกุล / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ทันตสุขภาพ -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- สุขภาพและอนามัย
Comprehensive dental care -- Chiang Mai university
99 การดูแลสุขภาพบุคลากร ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / หทัย ส่งศรีเกตุ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บุคลากรโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
บุคลากรโรงพยาบาล -- สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health care
100 การตกแต่งงบการเงินของสถาบันการเงิน / สการะ ศรีไทย / 2543 /Full Text
Subject
งบการเงิน
การเงิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49