ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 สัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน / เทพชัย ร่มโพธิ์ / 2543 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน -- นักศึกษา
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
942 สารเชิงซ้อนของลิแกนด์ผสมกับเหล็ก (II) / พิเชษฐ์ วรรณวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
ลิแกนด์
เหล็ก
สารประกอบเชิงซ้อน
943 สาเหตุและการเกิดโรคใบจุดดำลำไย / สาริณี ประสาทเขตต์กรณ์ / 2543 /Full Text
Subject
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช -- เชียงใหม่
เชื้อรา
โรคใบจุดดำ
944 สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย / พรสวรรค์ ชุมพลกุล / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ครู -- การทำงาน
945 สิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจในผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา / กนิษฐา ธรรมพิทักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- พะเยา -- การดูแล
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- พะเยา
946 สุขภาพจิตและสังคมของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / เกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช / 2543 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
947 เสถียรภาพของไอร์ออน (III) ไฮครอกไซด์ซอลในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ / ธนะรัตน์ วิทยาขาว / 2543 /Full Text
Subject
สารละลาย (เคมี)
อิเล็กโทรไลต์
เหล็กไฮครอกไซด์ซอล
948 หลักสูตรการฝึกอบรมการผลิตกระดาษจากต้นไมยราบยักษ์ สำหรับชุมชนแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / ทักษิณ เมืองปิง / 2543 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- อมก๋อย (เชียงใหม่) -- หลักสูตร
เยื่อกระดาษ -- การผลิต
ไมยราบยักษ์
ชุมชนแม่ตื่น (เชียงใหม่)
949 แหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความรู้ และการปฏิบัติในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / วิลาวัณย์ สุขเจริญ / 2543 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
950 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / จรรยา ยะบุญธง / 2543 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลี้ (ลำพูน)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- ลี้ (ลำพูน)
951 อนุกรมวิธานของพืชสกุลสะเภาลมและสกุลช่อไข่มุก วงศ์กุหลาบพันปีในประเทศไทย / สันติ วัฒฐานะ / 2543 /Full Text
Subject
กุหลาบพันปี -- ไทย
952 อัตมโนทัศน์ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อน ที่ศูนย์โรคเรื้อนเขต 5 จังหวัดนครราชสีมา / โกเมศ อุนรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
ศูนย์โรคเรื้อนเขต 5 จังหวัดนครราชสีมา
โรคเรื้อน -- ผู้ป่วย
การรับรู้ตนเอง
คุณภาพชีวิต
953 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารเสพติดที่ได้รับการบำบัดด้วยเมธาโดน เรือเอกหญิง / สมฤทัย จันทร์สุข / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
คนติดยาเสพติด
เมธาโคน
Dissertations, academic -- nursing
Self concept
Narcotics
Methadone
954 อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ / รัชนีกร คารวรัตนพิเชฐ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา -- ค่าใช้จ่าย
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- อัตราผลตอบแทน
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
955 อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการถือครองที่ดิน ศึกษากรณีราษฎรผู้อพยพจากการก่อสร้างเขื่อนแม่กวง / วุฒิชัย ไชยกาญจน์ / 2543 /Full Text
Subject
การถือครองที่ดิน -- เชียงใหม่
การใช้ที่ดินในชนบท -- เชียงใหม่
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงใหม่
956 อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่มีต่อคุณภาพการสี และคุณภาพทางโภชนาการของข้าว / แขสุมาลย์ จันทร์เครือญาติ / 2543 /Full Text
Subject
ข้าว -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
โพแทสเซียมไอโอไดด์
การสีข้าว
ข้าว -- แง่โภชนาการ
ข้าว -- การปลูก
957 อิทธิพลของระยะความแก่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลลิ้นจี่แช่แข็ง / บุญส่ง กุณกูล / 2543 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่แช่แข็ง
958 อินฟราเรดสเปกตราของสารเชิงซ้อนคาร์บอกซิลาโต ของโลหะทรานซิชันแถวที่หนึ่งบางตัว / นันทนา ไชยปัญหา / 2543 /Full Text
Subject
อินฟราเรดสเปกตรา
สารประกอบเชิงซ้อน
สารเชิงซ้อนคาร์บอกซิลาโต
โลหะทรานซิชัน
959 อินฟราเรดสเปกตราของสารเชิงซ้อนแอมมีนของโลหะทรานซิชันแถวที่หนึ่งบางตัว / วันทนีย์ แหล่งอุโมงค์ / 2543 /Full Text
Subject
อินฟราเรดสเปกตรา
สารประกอบเชิงซ้อน
สารเชิงซ้อนแอมมีน
โลหะทรานซิชัน
960 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดพะเยาและเชียงราย : อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่อการสร้างงานในชนบท / พิมพ์ใจ ฐิตะปุระ / 2543 /Full Text
Subject
การสร้างงาน -- พะเยา
การสร้างงาน -- เชียงราย
อุตสาหกรรมอัญมณี -- แง่เศรษฐกิจ
เครื่องประดับ -- แง่เศรษฐกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49